Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-24

SpiffX: Kommuniké från SpiffX årsstämma den 18 juni 2015

2015-06-23

SpiffX årsstämma avhölls den 18 juni 2015 i bolagets lokaler på
Karlavägen 60.

I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med
framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste
beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat-
och balansräkning samt föreslagna dispositioner gällande bolagets
vinst eller förlust.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Beslut om val av styrelse och revisor och eventuella
styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma välja Peter Liljestrand, Lennart
Gillberg, Martin Fransson, Daniel Svensson. Rickard Wilton valdes
till styrelsens ordförande.

Beslut kring arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma ska utgå med 0 kronor, varav till styrelsens ordförande 44
500 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som
ej är anställda eller att betrakta som huvudägare i bolaget 44 500
kronor.

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning
skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske
kontant, genom kvittning, eller tillskjutande av apportegendom. Det
totala antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner
tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar
till ska sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier. Skälet till
avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att
bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner
utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till
marknadsmässiga villkor.

Beslut om teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolaget
skall emittera högst

630 000 teckningsoptioner varigenom aktiekapitalet efter påkallande
kan komma att öka med högst 78 750 kronor.

För ytterligare information:
Rickard Wilton, Styrelseordförande, 070-305 62 32
Tobias Fagerlund, VD, 070-415 05 85

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en
darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i
sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com
samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer
med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget
SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta
Gaming Authority den 26 april 2013.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/kommunike-fran-spiffx-arsstamma-den-1...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.