Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Sportamore: Sportamore över en miljard i årsomsättning trots ett utmanade kvartal

"Under helåret 2019 passerar Sportamore en miljard i omsättning. I
fjärde kvartalet visar vi styrkan i vår modell och tar
marknadsandelar i alla nordiska geografier i en tuff marknad som
präglats av för säsongen extremt varmt väder och hög
kampanjintensitet. Samtidigt är vi på intet sätt nöjda, under
kvartalet planerade och agerade vi för mer försäljning genom en rad
projekt och insatser. En av de största förändringarna vi genomförde
var ett byte av samarbetspartner för sökordsmarknadsföring. Syftet
var att förbättra avkastningen, öka automationsgraden samt
säkerställa skalbarhet - en linje som vi fortfarande tror är rätt men
vi konstaterar att vi i detta fall inte lyckades nå effekt
tillräckligt snabbt vilket innebar stor negativ påverkan på vår affär
under kvartalets första två månader. Mot denna bakgrund valde vi att
reversera beslutet och återgå

till vår beprövade lösning vilken återimplementerades under december
med upptrappning under januari. Total försäljning i kvartalet uppgår
till 319 (322) MSEK vilket gör att motsvarande siffra för helåret
summerar till 1 053 (953) MSEK, en tillväxt om 11 procent.

Ökande ordervärde och kraftigt förbättrad bruttomarginal

Lönsamhetsåtgärderna som infördes under tredje kvartalet har fortsatt
att ge effekt även i det fjärde kvartalet. Resultatet av det
manifesteras genom en ökning av genomsnittligt ordervärde med fem
procent till 576 (547) SEK - detta trots att kapitalintensiva
vintervaror i perioden stått för en lägre andel än i normalfallet.
Potentialen för ytterligare förbättring är således god. Samtidigt
stärks bruttomarginalen med två procentenheter jämfört med samma
period föregående år och uppgår till 36,5 (34,6) procent.

EBIT i perioden uppgår till 2 (9) MSEK eller 0,5 (2,8) procent. Rensat
för ökade marknadsföringskostnader har resultatet i kvartalet
förbättrats med 0,3 procentenheter trots lägre omsättning och
utmanande makroförutsättningar.

Skalbar organisation och infrastruktur för tillväxt under förbättrad
lönsamhet

Sportamore fortsätter arbetet med att säkerställa att vi kan växa med
lönsamhet. Infrastruktur och arbetssätt itereras löpande för att vara
robusta och designade för skalbarhet och duplicering. Vi fortsätter
vårt arbete med att automatisera alla repetitiva moment och
processer. En effekt av detta är att rörelsekostnader exklusive
marknadsförings- och varukostnader fortsätter att minska från 25,9
procent i tredje kvartalet till 23,2 procent i perioden.

Marknadsföringskostnader som andel av försäljning påverkas negativt
som resultat av bytet av sökordsleverantör - en åtgärd som vi
tvingades genomföra två gånger under perioden. Till detta ska också
läggas det varma vädrets påverkan i form av lägre efterfrågan på
kapitaltunga vintervaror vilket medfört lägre avkastning på
marknadsföringsinsatser under fjärde kvartalet.

Fokus på kärnmarknader

Vi tror fortfarande på potentialen i att expandera geografiskt med vår
skalbara modell men kommer att säkerställa tillfredsställande
lönsamhetspotential i våra kärnmarknader innan vi fortsätter
utrullning till nya geografier. Det innebär också att upptrappningen
av den franska marknaden kommer att ske i långsammare takt än vad som
tidigare planerats.

Kurant varulager trots den milda vintern

Varulagret påverkas givetvis av den milda vintern och
lageromsättningshastigheten har som en direkt effekt av detta inte
ökat såsom planerat. Lagret är fortsatt kurant, 22 procent härstammar
från tidigare säsonger. Vi ser inte att säsongens väder har föranlett
en större inkuransrisk utan betraktar eventuella kvarvarande
vintervaror vid säsongens slut som en mindre optimal kapitalbindning
i väntan på nästkommande

vintersäsong. Mot den bakgrunden vidtar vi ändå en rad åtgärder för
att säkerställa att vi inte bygger på oss onödigt lager utan jobbar
med våra leverantörer för att justera inkommande volymer, returnera
osålda varor och/eller byta mot mer snabbsäljande produkter.
Parallellt med detta ser vi som en del av vårt effektiviseringsarbete
också över vår sortimentsstruktur med ambitionen att i större
utsträckning fokusera inköpen till strategiska leverantörer och
kärnkategorier. Det är vår ambition att öka
lageromsättningshastigheten ordentligt och vi räknar med att göra
detta under året, primärt genom att fortsätta öka försäljningens
storlek i förhållande till inneliggande lager, men också genom en
reduktion av lagrets storlek i absoluta termer."

Johan Ryding,
Sportamore

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning

och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD
Johan Rydings försorg, för offentliggörande den

17 februari 2020 kl. 07.30 CET.
För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande
teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018
omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ
Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik,
Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018
besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner
besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300
olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan
starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom att erbjuda allt kunden behöver för sin sport,
till rätt pris och med snabb leverans.

För mer information vänligen besök www.sportamore.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sportamore/r/sportamore-over-en-miljard-i-ars...
https://mb.cision.com/Main/4496/3036861/1195133.pdf

Författare Cision News