Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Sportamore: Uttalande från styrelsen i Sportamore med anledning av Footways offentliga uppköpserbjudande

Detta uttalande görs av styrelsen för Sportamore (publ) ("Styrelsen"
eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms
takeover-regler ("Takeover-reglerna").

Slutsats

Styrelsen för Sportamore rekommenderar enhälligt[1] (http://#_ftn1)
aktieägarna i Sportamore att acceptera Footways offentliga
erbjudande.

Bakgrund

Footway Group AB ("Footway") lämnade den 17 februari 2020 ett
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore att
överlåta sina aktier i Sportamore till Footway ("Erbjudandet").

Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45,28 kronor[2]
(http://#_ftn2) och det totala värdet av Erbjudandet för samtliga
aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor[3]
(http://#_ftn3).

Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av
serie B i Footway och kontanter i enlighet med det följande[4]
(http://#_ftn4):

· Avseende 33 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren
överlåter: 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie i
Sportamore, och

· Avseende återstående 67 procent av de aktier i Sportamore som
aktieägaren överlåter: 46,4 kronor kontant per aktie i Sportamore.

Aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier kan välja
ett vederlagsalternativ bestående av enbart kontant ersättning om
45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga, men inte endast för
en del, av sina aktier.

Erbjudandet representerar en premie om: 27,5 procent i förhållande
till stängningskursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm den
14 februari 2020 (vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om 19,2 procent i
förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för
Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30
handelsdagarna som avslutades den 14 februari 2020.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 13 mars 2020
till och med den 3 april 2020, med förbehåll för eventuella
förlängningar.

Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att Erbjudandet
accepteras i sådan utsträckning att Footway blir ägare till aktier
som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående
aktier i Sportamore, att aktieägarna i Footway vid en extra
bolagsstämma beslutar, med erforderlig majoritet, att bemyndiga
styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway i
anslutning till Erbjudandet, dels genom en apportemission till de
aktieägare i Sportamore som accepterar Erbjudandet och dels genom en
riktad nyemission till vissa investerare för att finansiera
kontantvederlaget i Erbjudandet samt att, såvitt avser Erbjudandet
och genomförandet av förvärvet av Sportamore, samtliga erforderliga
godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter
eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter,
erhålles, i varje enskilt fall på för Footway godtagbara villkor.
Footway har förbehållit sig rätten att frånfalla dessa och övriga
fullföljandevillkor enligt Erbjudandet.

För vidare information gällande Erbjudandet, se det pressmeddelande
som Footway offentliggjorde den 17 februari 2020 och den
erbjudandehandling avseende Erbjudandet som kommer att publiceras
innan acceptperioden inleds.

Styrelsen har anlitat Carnegie Investment Bank ("Carnegie") som
finansiell rådgivare i samband med utvärderingen av Erbjudandet.
KANTER Advokatbyrå har anlitats som legal rådgivare i samband med
Erbjudandet.

Sportamores styrelses utvärdering av Erbjudandet

Process

Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett
antal faktorer som Styrelsen har ansett vara relevanta i förhållande
till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är
inte begränsade till, Sportamores och dess marknads historiska
utveckling, nuvarande position, den förväntade framtida utvecklingen,
och därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har även
beaktat Sportamores historiska finansiella utveckling, Bolagets
affärsplan de kommande åren samt bedömningar avseende den långsiktiga
framtida finansiella utvecklingen.

I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen analyserat Erbjudandet
med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på
noterade bolag, däribland Sportamores och Footways värdering i
förhållande till jämförbara noterade bolag, budpremier i tidigare
offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på
Sportamores och Footways lönsamhets- och kursutveckling samt
styrelsens syn på Bolagets långsiktiga värde utifrån förväntade
kassaflöden.

Vidare, Footway och Sportamore har genomfört begränsade ömsesidiga due
diligence-undersökningar av bekräftande natur av viss
verksamhetsrelaterad, finansiell och legal information avseende
Footway Group respektive Sportamore. Under due
diligence-undersökningarna har ingen annan information som inte
tidigare varit offentliggjord och som skulle kunna utgöra
insiderinformation i förhållande till Footway respektive Sportamore
lämnats.

Överväganden

Styrelsen har en positiv syn på den värdeskapande potentialen i det
sammanslagna bolaget men har inte tagit del av detaljerade
integrationsplaner eller riskanalyser och kan således inte uttala sig
om den framtida värdepotentialen i Footway-aktien. Det kan även
noteras att full realisation av synergier typiskt sett förutsätter
att samtliga aktier i ett bolag förvärvas. Footway har förbehållit
sig rätten att fullfölja Erbjudandet även om inte Footway blir ägare
till aktier representerandes mer än 90 procent av totalt antal aktier
och röster i Sportamore, vilket kan innebära att Footway fullföljer
Erbjudandet utan att ha möjlighet att förvärva samtliga aktier.

Slutsats

Sammantaget och mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att Erbjudandet
är skäligt och rekommenderar enhälligt Sportamores aktieägare att
acceptera Erbjudandet

Aktieägarna i Sportamore uppmanas att följa Footways aktiekurs under
acceptperioden och notera att värdet på aktievederlaget kommer att
förändras över tid i linje med förändringar i Footways aktiekurs
vilket kan leda till ett högre eller lägre värde per aktie i
Sportamore än vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande.

Påverkan på Sportamore

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Footway uttalat
i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om
den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på
Sportamore, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om
Footways strategiska planer för Sportamore och de effekter som dessa
kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Sportamore
bedriver sin verksamhet. Footway har i budpressmeddelandet angett
följande:

"För att säkerställa synergier, kompetens och andra centrala värden i
förvärvet tas till vara och för att få en välfungerande kommunikation
inom koncernen är avsikten att det ska skapas en ny koncernledning
bestående av ledande befattningshavare från respektive bolag. Footway
är även i andra avseenden angeläget om att behålla kompetens från
båda bolagen i den nya organisationen. För att förverkliga önskvärda
synergier kan samordningen av bolagens verksamheter komma att
innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, men
inga beslut är ännu fattade. Vilka specifika åtgärder som kommer att
vidtas i samband med integrationen kommer att beslutas efter
Erbjudandets genomförande efter en noggrann utvärdering av den nya
koncernen. Inga beslut är fattade om några förändringar avseende
Sportamores eller Footways anställda och ledning eller avseende den
nuvarande organisationen eller verksamheterna, innefattande
anställningsvillkor, sysselsättning och de platser där Sportamore
bedriver sin verksamhet."

Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i
relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta
uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Detta uttalande
har upprättats i en svensk och en engelsk version. Vid eventuella
avvikelser mellan den svenska och den engelska versionen ska den
svenska versionen äga företräde.

Stockholm den 12 mars 2020

Styrelsen för Sportamore AB (publ)

För ytterligare information om styrelsens uttalande, kontakta:

Jan Friedman, ordförande i styrelsen för Sportamore, jan@friedman.se

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom VD Johan Rydings försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 07.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

[1] (http://#_ftnref1) Den tidigare styrelseledamoten Birgitta Stymne
Göransson meddelade den 17 februari 2020 att hon utträder på egen
begäran ur styrelsen i Sportamore. Birgitta Stymne Göransson är
styrelseordförande i Industrifonden som är aktieägare i Footway och
Industrifonden har åtagit sig att delta i den nyemission som ska
finansiera Erbjudandet. Birgitta Stymne Göransson deltog inte före
sin avgång i styrelsens behandling av Erbjudandet.

[2] (http://#_ftnref2) Baserat på stängningskursen för stamaktier av
serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market
den 14 februari 2020.

[3] (http://#_ftnref3) Erbjudandets totala värde är baserat på (i)
stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor
på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020 och (ii) 9
694 351 utestående aktier i Sportamore per den 14 februari 2020.

[4] (http://#_ftnref4) Om Sportamore skulle lämna utdelning eller
genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har
utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i
motsvarande mån.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller
kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande
teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018
omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ
Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik,
Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018
besöktes Sportamore och Sportamore Ou...

Författare Cision News