Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör en till 80 procent garanterad företrädesemission av units om ...

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras,
offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller
till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan,
Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika, eller någon annan
jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta
mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience" eller
"Bolaget") meddelar idag att styrelsen har beslutat, med stöd av det
bemyndigande som beslutades av årsstämman den 13 maj 2020, att
genomföra en nyemission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner ("Företrädesemissionen") i enlighet med tidigare
avsiktsförklaring i pressmeddelande från den 11 maj 2020. Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 48,5
miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga
teckningsoptioner utgivna i Företrädesemissionen utnyttjas tillförs
Bolaget ytterligare högst cirka 24,3 miljoner kronor före
emissionskostnader. Företrädesemissionen är garanterad, genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden, till ett belopp
motsvarande totalt 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Bakgrund och Motiv

Sprint Bioscience utvecklar läkemedel med fokus på cancer och har
sedan starten 2009 byggt en organisation med gedigen kompetens samt
etablerat en välfungerande metodik att driva läkemedelsprojekt i
preklinisk fas. Bolagets affärsmodell bygger på att identifiera,
starta och driva läkemedelsutvecklingsprojekt, genom prekliniska
utvecklingsfaser och att före den kliniska fasen hitta licenstagare
som kan ta projektet vidare in i kliniska studier och utveckla ett
färdigt läkemedel.

Produktportföljen består idag av fyra projekt, tre inom onkologi och
ett inom NASH. Två projekt är utlicensierade - PIP4K2 som
licensierades till Petra Pharma 2016 och NASH som licensierades till
LG Chem Life Sciences Company under 2019. Allt arbete i de
utlicensierade projekten finansieras av respektive partner. Bolaget
har två interna projekt, Vps34 och VADA, som båda inriktar sig mot
nya verkningsmekanismer inom onkologi. I Vps34-projektet har Bolaget
visat i prekliniska modeller att hämning av målproteinet leder till
ökad aktivering och infiltrering av immunceller i tumören, vilket
leder till minskad tumörtillväxt. VADA-projektet syftar till att ta
fram läkemedel riktade mot proteinet VRK1 som är involverade i
cellens svar på bland annat DNA-skador.

Bolagets långsiktiga mål är att bli ett stabilt lönsamt företag. Genom
att effektivt och metodiskt arbeta fram nya innovativa
läkemedelssubstanser avser Bolaget bygga upp en portfölj av
läkemedelsprojekt som både genererar löpande intäkter i form av
delmålsbetalningar under utvecklingsfasen och potentiella intäkter i
de fall läkemedel når marknaden. För att vara framgångsrika i
avtalsarbetet är det av stor vikt att Bolaget fortsätter identifiera
nya målproteiner och utvecklar dessa till kommersiellt intressanta
projekt.

Bolaget står i begrepp att etablera ytterligare ett projekt och
dessutom skala upp utvecklingsverksamheten, vilket förestående
Företrädesemission ämnar finansiera. Därtill planeras
Företrädesemissionen finansiera vidare utveckling av befintliga
projekt samt övrig rörelsekapitalförstärkning för att öka uthållighet
i förhandlingar om befintliga projekt.

Styrelsen har beslutat om en Företrädesemissionen för att säkerställa
en fortsatt och framgångsrik utveckling av Bolaget i enlighet med
dess affärsplan och strategi. Syftet med Företrädesemissionen är
främst att i) vidareutveckla den befintliga projektportföljen, ii)
rörelsekapitalförstärkning och iii) initiera nya projekt.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 29 maj
2020 erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Tjugoen (21) uniträtter
berättigar till teckning av fem (5) units och varje unit består av
tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO4.

· Teckningsperioden löper från och med den 2 juni 2020 till och med
den 16 juni 2020.

· Teckningskursen per unit är 16,50 kronor, vilket motsvarar 5,50
kronor per aktie.

· Teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 ges ut vederlagsfritt.
· Varje teckningsoption av serie 2020/2021 TO4 ger rätt att teckna
en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 15 februari 2021 till och
med den 14 mars 2021 till teckningskursen 8,25 kronor.

· Bolaget tillförs initialt högst cirka 48,5 miljoner kronor före
emissionskostnader vid full teckning i Företrädesemissionen samt
ytterligare högst 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader om
samtliga teckningsoptioner utgivna i Företrädesemissionen utnyttjas
fullt ut.

· Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av
teckningsoptionerna serie 2020/2021 TO4 på Nasdaq First North Premier
Growth Market.

· Prospekt med anledning av Företrädesemissionen beräknas
offentliggöras av Bolaget omkring den 29 maj 2020.

· Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,5 miljoner
kronor (motsvarande cirka 5,2 procent av Företrädesemissionen).
Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett
garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka
36,3 miljoner kronor (motsvarande cirka 74,8 procent av
Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed garanterad upp
till cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Företrädesemissionen

Styrelsen har, med stöd av det bemyndigande som beslutades av
årsstämman den 13 maj 2020, beslutat att genomföra
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen består av nyemitterade
units innehållande aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021
TO4. Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets
aktiekapital med högst 881 820 kronor genom nyemission av högst 8 818
200 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 kronor. Vid full teckning
i Företrädesemissionen emitteras högst 2 939 400 teckningsoptioner av
serie 2020/2021 TO4, som var och en berättigar till teckning av en
(1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 februari
2021 till och med den 14 mars 2021. Nyttjas samtliga i
Företrädesemissionen maximalt utgivna teckningsoptioner för teckning
av aktier ökar Bolagets aktiekapital med ytterligare högst 293 940
kronor genom utgivande av högst 2 939 400 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,1 kronor.

Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka
48,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå
till cirka 7,9 miljoner kronor, varav kontant ersättning för
garantiåtaganden uppgår till cirka 3,6 miljoner kronor. Om
Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga i Företrädesemissionen
utgivna teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare
cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas
uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 29 maj 2020 ska ha
företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier
de äger. Aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje
aktie de äger i Bolaget på avstämningsdagen. Tjugoen (21) uniträtter
berättigar till teckning av fem (5) units och varje unit består av
tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO4 i
Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 16,50 kronor,
motsvarande en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av units ska ske
under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni
2020.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning
av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske: i
första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett
om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält
intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det
fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske
pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de
som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter
utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat
units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro
rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält
sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat
emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till
sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt
ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och garantiåtaganden
från icke-aktieägare. Kontant provision utgår till garanterna om tio
procent på garanterat belopp, motsvarande totalt 3,6 miljoner kronor.
Dessutom erhåller garanterna, genom en riktad emission av
teckningsoptioner av serie 2021/2021 TO4 ("Riktade emissionen") som
inte är en del av Företrädesemissionen, teckningsoptioner av serie
2020/2021 TO 4 till ett värde som motsvarar 3 procent av garanterat
belopp. Värdet på teckningsoptionerna kommer att fastställas när
Företrädesemissionen har slutförts i samband med att styrelsen
beslutar om den Riktade emissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig
till 2020)

27 maj Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter

28 maj Första dag för handel med Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter

29 maj Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter

29 maj Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

2 juni - 12 juni Handel i uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market

2 juni - 16 juni Teckningstid

Omkring 22 juni Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Teckningsoptioner av serie TO2 2019

Bolagets utestående teckningsoptioner av serie TO2 2019 har
utnyttjandeperiod från och med den 14 maj 2020 till och med den 28
maj 2020. På grund av Företrädesemissionens tidplan kommer en
omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av, att tillämpas på sådan
teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner som verkställs på
sådan tid att rätt till deltagande i Företrädesemissionen inte ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.