Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras,
offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller
till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan,
Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika, eller någon annan
jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta
mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience" eller
"Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av den
företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner
som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 med stöd av bemyndigande
från årsstämman hållen den 13 maj 2020 ("Företrädesemissionen").
Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 48,5 miljoner
SEK före emissionskostnader, plus eventuellt utnyttjande av
teckningsoptioner under mars-april 2021 om högst 24,3 miljoner SEK.

Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna
licensavtal genomför Bolaget nu Företrädesemissionen för att i)
vidareutveckla den befintliga projektportföljen, ii)
rörelsekapitalförstärkning och iii) initiera nya projekt.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det
prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Tidplan för Företrädesemissionen:

Avstämningsdag: 29 maj 2020

Teckningsperiod: 2 juni - 16 juni 2020

Handel i uniträtter: 2 juni - 12 juni 2020

Offentliggörande av utfall: Omkring 22 juni 2020

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns
tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets,
emissionsinstitutets samt Stockholm Corporate Finance respektive
hemsidor; www.sprintbioscience.com, www.hagberganeborn.se respektive
www.stockholmcorp.se.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen
Advokatbyrå är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med
Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är
emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
tel: 08-411 44 55, e-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, tel: 08-528 003 99, e-post: info@fnca.se www.fnca.se

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience aktie är noterad på Nasdaq
First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet
SPRINT.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell
rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende
kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till
börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate
Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40
länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som
står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i
branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i Sprint Bioscience. Inbjudan till
berörda personer att teckna units i Företrädesemissionen kommer
endast att ske genom det prospekt som offentliggörs genom
föreliggande pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea,
Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där
deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till
sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan
distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat
sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller units i Sprint
Bioscience har registrerats, eller kommer att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och inga uniträtter, betalda tecknade
units eller units får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas,
beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt
ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte
omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som
beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska
Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har
någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen
respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att
påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Sprint Bioscience:s aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sprint-bioscience/r/sprint-bioscience-ab--pub...
https://mb.cision.com/Main/10996/3123170/1255971.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.