Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

SSAB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till
årsstämma onsdagen den 1 april 2020 klockan 13.00.

Plats

City Conference Centre
Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm
(registrering sker i Marmorsalen med ingång från Barnhusgatan 7A)

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som dels tagits upp som
aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden
AB torsdagen den 26 mars 2020, dels anmäler sin avsikt att delta på
årsstämman senast torsdagen den 26 mars 2020, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida,
www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt
adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (inklusive finska
aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos
Euroclear Finland Oy) måste tillfälligt genom förvaltarens försorg
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i
stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB torsdagen den 26 mars 2020. Kontakt bör tas med förvaltaren
i god tid före nämnda datum.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör
i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB (publ), Årsstämma, c/o
Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. För den som önskar
företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning
kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som
anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten
beräknas vara aktieägarna tillhanda senast måndagen den 30 mars 2020.
Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan
nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av
legitimation.

Se nedan för information om behandling av personuppgifter med
anledning av årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill

a) Anförande av styrelsens ordförande

b) Anförande av verkställande direktören

c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet

7. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor

10. Val av styrelse

a. Bo Annvik
b. Petra Einarsson
c. Marika Fredriksson
d. Marie Grönborg
e. Bengt Kjell
f. Pasi Laine
g. Martin Lindqvist
h. Annareetta Lumme-Timonen (nyval)

11. Val av styrelsens ordförande

12. Beslut om antal revisorer och val av revisor

13. Beslut om instruktion för valberedningen

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

16. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen och omvandling av aktier

17. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om att ge styrelsen i uppdrag att verka för att den svenska aktiebolagslagen ändras så att möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering avskaffas, i första hand genom hänvändelse till regeringen

18. Aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson om att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning. I uppdraget skall ävenledes ingå att verka för en ändring av det nationella regelverket, i första hand genom hänvändelse till regeringen

19. Årsstämmans avslutande

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Lars Pettersson, Industrivärden
(valberedningens ordförande); Petter Söderström, Solidium Oy; Peter
Hansson, LKAB; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder och Bengt Kjell
(styrelsens ordförande).

1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.

8. Åtta styrelseledamöter.

9. Styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 1 850 000 kronor till ordföranden och med 615 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 140 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket ska ersättas med 250 000 kronor. Ersättning till ledamot för utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 115 000 kronor med undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket ska ersättas med 185 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Omval av styrelseledamöterna Bo Annvik, Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Marie Grönborg, Bengt Kjell, Pasi Laine och Martin Lindqvist samt nyval av Annareetta Lumme-Timonen. Matti Lievonen har avböjt omval.

Annareetta Lumme-Timonen är född 1967 och har en teknologie doktorsexamen från Tekniska Högskolan i Esbo (numera Aalto-universitetet). Hon är investeringsdirektör och medlem av koncernledningen i Solidium Oy, ledamot i den externa rådgivande styrelsen för hållbarhetsfrågor vid Aalto-universitetet i Helsingfors och ordförande för Outotec Oys valberedning. Hon har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i start-up fonden Vera Oy, investeringschef för 3i Nordic plc, Helsingfors samt styrelseledamot i Finlands forum för hållbara investeringar (Finsif).

11. Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

12. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att utse ett revisionsbolag som revisor och att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

13. Att instruktion för valberedningen ska ha den lydelse som framgår nedan.

Instruktion för valberedningen i SSAB

Valberedningens uppdrag och uppgifter framgår av Svensk Kod för bolagsstyrning.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Till grund för bedömningen av vilka aktieägare som utgör de tre till fem röstmässigt större aktieägarna skall läggas ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs register per den sista handelsdagen i juli (ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare senast sjätte vardagen i augusti till styrelsens ordförande skriftligen anmält och styrkt sin ställning som en av de tre till fem röstmässigt större aktieägarna.

Om styrelsens ordförande bedömer att det finns skäl för att någon föreslagen ledamots intressekonflikt eller annan omständighet relaterad till individen eller det företag som hon eller han är knuten till kan skada eller ha annan negativ inverkan på bolaget och dess affärsintressen, ska styrelsens ordförande konstituera valberedningen tillsammans med övriga ledamöter. Därefter skall valberedningen besluta om berörd föreslagen ledamot ska erbjudas att ta plats i valberedningen eller inte. Berörd föreslagen ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte delta i beslutet.

Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare att utse ledamot i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter inte skall överstiga sex.

Ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Oavsett hur och av vem en ledamot utsetts har ledamoten att tillvarata samtliga aktieägares intressen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt av valberedningen, styrelsens ordförande uppmana samma aktieägare - eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvoden, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget.

Om en ledamot utsetts av aktieägare som sålt delar av sitt innehav av SSAB-aktier och där aktieägaren härefter inte längre återfinns bland de sex röstmässigt största ägarna, kan valberedningen besluta att ledamoten ska avgå. Berörd ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte delta i beslutet.

Om en av valberedningens ledamöter bedömer att det finns skäl för att någon ledamots intressekonflikt eller annan omständighet relaterad till individen eller det företag som hon eller han är knuten till kan skada eller ha annan negativ inverkan på bolaget och dess affärsintressen, kan valberedningen besluta att ledamoten ska avgå. Berörd ledamot ska ges tillfälle att yttra sig men får inte delta i beslutet.

Inför valberedningens styrelseförslag till stämman ska valberedningen beakta varje enskild potentiell styrelseledamots eventuella intressekonflikt eller annan omständig...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.