Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

SSM: Kommuniké från årsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) samlades torsdagen den 14 maj 2020
i Stockholm för årsstämma.

SSMs årsstämma fastställde bolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för SSMs
styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i)
omval av Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas
Wikström till styrelseledamöter samt nyval av Bengt Kjell och Krister
Karlsson till styrelseledamöter, och (ii) omval av Anders Janson till
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande
och 175 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda
styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till ledamöter i
revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets
ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Det
beslutades även att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska
utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor
till var och en av övriga ledamöter.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes i
enlighet med valberedningens förslag till bolagets revisor. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn
Magnus Thorling kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode
till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om principer för tillsättning av valberedningen
och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens
förslag. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutade årsstämman att enligt styrelsens förslag ändra gränserna för
aktiekapitalet från lägst 30 100 000 kronor och högst 120 400 000
kronor till lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor samt
ändra gränserna för antalet aktier från lägst 30 100 000 och högst
120 400 000 till lägst 55 000 000 och högst 220 000 000. Vidare
beslutades om redaktionella ändringar av bolagsordningen med
anledning av ändringar i aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade även att enligt styrelsens förslag bemyndiga
styrelsen att fram till slutet av nästa årsstämma besluta om
nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning,
eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning, eller
med annat villkor. Om emitterade aktier och/eller konvertibler ska
betalas kontant, eller sker emissionen i annat syfte än för att
möjliggöra större flexibilitet i bolagets hyresrättsaffär samt fler
produktionsstarter i närtid, får antalet aktier som emitteras med
stöd av bemyndigandet högst uppgå till tio procent av antalet aktier.
Beslut ska kunna fattas vid eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ssm/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ssm-holding-...
https://mb.cision.com/Main/11507/3112104/1247810.pdf

Författare Cision News