Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-09

Stämmokommuniké från årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Vid årsstämman i Oasmia Pharmaceutical AB den 9 september 2020 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.oasmia.com.

Beslutades om:

 1. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019/2020.
 2. Att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
 3. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019/2020.
 4. Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter, i enlighet med valberedningens reviderade förslag.
 5. Att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:
 • 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
 • 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.
 1. Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 2. Omval av styrelseledamöterna Anders Härfstrand, Hege Hellström, Birgit Stattin Norinder och Peter Zonabend, i enlighet med valberedningens reviderade förslag.
 3. Omval av Anders Härfstrand till styrelsens ordförande.
 4. Omval av KPMG AB till revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.
 5. Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 och instruktion för valberedningen.
 6. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 7. Ändring av bolagsordningens bestämmelse om bolagets räkenskapsår (från brutet räkenskapsår till kalenderår, innebärande att innevarande räkenskapsår blir förkortat och kommer omfatta perioden 1 maj – 31 december), införande av bestämmelser i bolagsordningen om insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämmor samt vissa bolagsordningsändringar med anledning av ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning.
 8. Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut ska kunna förenas med bestämmelse om apport, kvittning och/eller villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska vara marknadsmässiga. Maximalt 89 673 909 aktier, vilket motsvarar tjugo procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).
 9. Att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Programmet består av högst 400 000 optioner som kan utövas med så kallat vesting-villkor under en period från 36 månader från att personaloptioner tilldelas till och med 12 månader därefter. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Oasmia till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden två veckor före tilldelning. Rätt att tilldelas personaloptioner ska tillkomma ledande befattningshavare som rekryteras under 2020. Optionerna utgår vederlagsfritt. Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i bolaget eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

För ytterligare information:

Francois Martelet, VD Oasmia
Michael af Winklerfelt, CFO Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen är baserad på den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17™. Oasmia har framgångsrikt tagit sin första produktkandidat, Apealea® (paclitaxel micellar) genom klinisk utveckling och har fått marknadsgodkännande i EU och andra territorier. Oasmia är på väg in i kommersialiseringsfasen med Apealea och gör produkten tillgänglig för patienter via sitt partnerskap med Elevar och sina befintliga verksamheter och partnerskap i kvarvarande territorier. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för ytterligare information.

Bifogade filer


Stämmokommuniké från årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.