Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Star Vault: Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)
? Nettoomsättningen uppgick till 327 007 (252 771) SEK.
? Resultatet efter finansiella poster uppgick till -895 854 (-627 293) SEK.
? Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (-0,01) SEK.
? Soliditeten uppgick till cirka 86,7 (89,7) %.
? Företrädesemissionen om ca 4,2 MSEK, som löpte under slutet av mars, blev kraftigt övertecknad.
? Star Vaults spel Mortal Online 2 gick framgångsrikt live med en Combat Alpha-version i slutet av april efter periodens utgång.

Definitioner

? Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 210 190 770 aktier per 2020-03-31.
? Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
? I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
? Med "Star Vault" eller "Bolaget" avses Star Vault AB (publ).

VD Henrik Nyström har ordet

Vi kan nu konstatera att lanseringen av Combat Alpha-versionen av
Mortal Online 2 i slutet av förra månaden mottogs mycket väl av
spelarna. Dock är det absolut inte så att vi slår oss till ro efter
en första framgångsrik deletapp inför den stora lansering som
planeras ske under det fjärde kvartalet senare i år. Tvärtom, är det
med ännu mer entusiasm och kämpaglöd som teamet fortsätter med
målsättningen att skapa den spelsuccé som vi suktat efter så länge
och som sätter Star Vault på världskartan när det gäller populära
MMORPG-spel.

För er som följt oss på Star Vault under längre tid är detta
naturligtvis inte en dag för sent. Idag har vi dessutom helt andra
förutsättningar att lyckas - spetskompetens inom genren, inga större
tekniska utmaningar i utvecklingsarbetet att knäcka samt säkrat
finansiella medel att få ut Mortal Online 2 på bästa möjliga sätt. Vi
hade dessutom redan före corona-krisen fullt fungerande system för
distansarbete. Dessa system och arbetsrutiner har nu ytterligare
stärkts och förfinats för att inte vara beroende av fysiska lokaler
för spelets färdigställande och lansering.

För er som vill följa Mortal Online 2:s löpande utvecklingsarbete kan
jag rekommendera att gå med i spelets kanal på Discord - en inbjudan
finns att hämta på https://discord.com/invite/mortalonline. Du
behöver ha ett Discord-konto för att kunna gå med i kanalen, vilket
är gratis och har en enkel registreringsprocess.

Jag själv, teamet och flertalet Mortal Online-spelare är av
uppfattningen att vi har goda möjligheter att kunna bli större än vår
närmast besläktade konkurrent, spelet Eve Online, som toppade med
fler än 500 000 betalande spelare år 2013 och idag uppskattningsvis
har mellan 100 000 - 150 000 spelare. Detta samtidigt som det inte
behövs fler än ca 4 500 månatliga spelare i Mortal Online 2 för att
nå break-even för Star Vault som bolag.

Henrik Nyström
VD, Star Vault AB (publ)

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2020

? Styrelsen för Star Vault AB beslöt den 26 februari 2020 att genomföra en emission av aktier om cirka 4,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare villkorat godkännande från kommande bolagsstämma den 12 mars 2020. Företrädesemissionen säkerställdes genom tecknings- och garantiförbindelser upp till dess högsta belopp. Bolagsstämma den 12 mars 2020 beslöt att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. Samma bolagsstämma beslutade även om ett nytt optionsprogram riktat mot Bolagets anställda som högst skulle kunna medföra att 24 000 000 nya aktier kan tecknas med stöd av optionsrätter under perioden 1 juli-30 augusti 2020. För mer detaljerad information vänligen se Bolagets informationskanal på Cision: https://news.cision.com/se/star-vault.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

? Star Vault meddelade den 8 april 2020 att nyligen genomförd nyemission med sista teckningsdag den 31 mars 2020 blivit kraftigt övertecknad med en teckningsgrad om 158,4%. Styrelsen beslutade även att ta i anspråk den övertilldelningsoption om 7,5 miljoner aktier som bolagsstämma den 12 mars 2020 beslutat om. Totalt emitterades det 77 061 423 aktier varpå Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 2 877 543,60 kr fördelat över 287 754 360 aktier, varav 1 666 666 ej listade A-aktier, efter registrering hos Bolagsverket. För mer detaljerad information vänligen se Bolagets informationskanal på Cision: https://news.cision.com/se/star-vault.

? Star Vault meddelade den 28 april 2020 att spelet Mortal Online 2 ("MO2") har gått live med Combat Alpha. Deltagandet i alfan begränsades till 1000 platser som snabbt blev fullsatta. MO2 är förenklat en trimmad och förfinad version av Star Vaults första speltitel, MMORPG-spelet Mortal Online, som utspelar sig i medeltids-miljö och lanserades 2010. Med facit i hand bedöms spelet varit en fantastisk bas för teamet att förstå alla nyanser av spelgenren och samtidigt kunna skapa ett aktivt community av spelare (ca 500 000 registrerade medlemmar). Star Vault bedömer att det finns goda möjligheter för Mortal Online 2 att kunna bli den spelsuccé inom spelgenren som Star Vault under alla år kämpat för att kunna skapa. MO2 planeras att lanseras under det fjärde kvartalet 2020. Feedbacken från deltagarna i alfa-versionen bedöms bli mycket värdefull för slutjusteringarna av spelet inför lansering. Besök gärna hemsidan för Mortal Online 2 på www.mortalonline2.com.

Omsättning och resultat
Omsättningen under kvartal ett 2020 uppgår till 327 007 kr i
jämförelse med 252 771 kr för jämförelseperioden. Periodens
rörelseresultat uppgår till -895 854 kr (-626 802).

Investeringar och avskrivningar
Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling.
Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 841 Tkr (469). De
under perioden aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år
med start då kommersialisering sker. De aktiverade
utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för
nyutveckling av spelet Mortal Online 2.

Finansiell ställning och likviditet
Den 31 mars 2020 uppgick bolagets likvida medel till 1 133 023 (8 544
391). Soliditeten var 86,7 (89,7) %. Bolagets egna kapital uppgick
till 7 371 167 (12 272 910) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till
-1 344 409 (7 931 230) kr. Emissionslikviden från nyemissionen som
genomfördes under mars månad 2020 kom Bolaget tillhanda under april
månad 2020. Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den
prognosticerade marknadsutvecklingen och den efter perioden avslutade
nyemissionen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet
för de kommande tolv månaderna.

Kort om Star Vault
Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget
utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online,
inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).
Bolaget är i senare delen av utvecklingsfasen av en ny förbättrad
version av Mortal Online (Mortal Online 2) samt har spelet Mortal
Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version. Mortal
Royale kommer att dra nytta av mycket av det utvecklingsarbete som
görs för Mortal Online 2 och kommer därför att färdigställas och
lanseras efter att lanseringskandidaten för Mortal Online 2
färdigställts. Därtill har Star Vault utvecklat VR-spelet Kitten'd
som saluförs via bland annat PlayStation, Oculus och Steam.

Mortal Online / Mortal Online 2
Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld
fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar.
Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk,
utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan
många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i
princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag
och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på
interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig
"spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda
sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill
sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och
hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt
vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.
Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av
månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill
säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra
så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av
en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av.
En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som
vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen
intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt
jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i
forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och
många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet
bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för sin
kommande lansering av den förbättrade och uppdaterade versionen av
spelet, Mortal Online 2, som planeras släppas under det fjärde
kvartalet 2020.

Kort om spelmarknaden
Den samlade försäljningen av spel och spelkonsoler i världen uppgår
till mångmiljardbelopp och förväntas vara värd ca 165 miljarder
dollar 2020. En trend i marknaden är att försäljningen av
spelkonsoler sjunker medan spel för PC, mobiler och läsplattor ökar.
Lättillgängligheten är viktig för enklare/casual spel. Ett
hardcorespel som Mortal Online vänder sig till en trogen grupp av
spelare som spelar i många år på en global marknad. Två exempel på
spel av samma karaktär som Mortal Online är Ultima Online som var det
första spelet inom MMORPG i fantasygenren och EVE Online som kom
senare. Det är Bolagets bedömning att denna nisch i spelmarknaden är
betydligt mindre konkurrensutsatt jämfört med många andra delar av
branschen. Historiskt har Star Vaults intäkter huvudsakligen kommit
från västerländska marknader (Europa och Nordamerika - med USA som
enskilt största marknad) och bedömningen är att detta inte kommer att
förändras inom överskådlig framtid i den engelska versionen. Med
Mortal Online 2, som kommer att göras tillgängligt på flertalet
ytterligare språk, bedöms det även möjligt att skapa marknadsnärvaro
på flertalet andra stora marknader. Enskilda marknader domineras av
USA och Kina som står för cirka en tredjedel vardera. (källor:
NewsZoo, Star Vault)

Aktien
B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight
Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans
AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 31
mars 2020 uppgick antalet aktier i bolaget till 210 190 770, varav 1
250 000 är A-aktier, som...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.