Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Star Vault: Kallelse till årsstämma i Star Vault AB (publ) den 15 juni 2020

Aktieägarna i Star Vault AB (publ), 556709-1169 ("Bolaget" eller "Star
Vault"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2020 kl.
16:00 i Bolagets lokaler på Södergatan 28 i Malmö. Inregistrering
till stämman börjar kl. 15:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 9 juni 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den 9 juni 2020
skriftligen till Star Vault AB (publ), Södergatan 28, 211 34 MALMÖ
eller per e-post till ir@starvault.se. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Covid-19

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer
försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer
hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i
anslutning till stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar
minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en
riskgrupp bör inte delta i stämman. Aktieägare bör överväga
möjligheten att rösta via ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 9 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.starvault.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 210 190 770 stycken aktier, varav 1 250 000 A-aktier
och 208 940 770 B-aktier, motsvarande totalt 221 440 770 röster.
Därtill finns det 77 061 423 aktier från den i april månad avslutade
företrädesemissionen som är under registrering hos Bolagsverket.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Utseende av protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
m.m.

13. Stämman avslutas.

Förslag till beslut:

Resultatdisposition (punkten 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse
och revisor (punkterna 10 och 11)

Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår att
styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter genom omval
av sittande styrelse (med Patrik Sommarin som ordförande) samt omval
av KPMG som revisor i egenskap av auktoriserat revisionsbolag.
Aktieägarna föreslår vidare att ersättning skall utgå med 8 000
kronor till styrelsens ordförande och 5 000 kronor vardera till
styrelseledamot som inte innehar en operativ befattning i Bolaget för
tiden intill att nästa årsstämma har hållits. Därtill att revisorerna
erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner m.m.
(punkten 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets
skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot
aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 200 000 000 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall
tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet
skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte
bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den
eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i
bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära
den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om
de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom
fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på
bolagets kontor, Södergatan 28, 211 34 Malmö och på bolagets hemsida
www.starvault.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som
är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i
enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2020

Star Vault AB (publ)

STYRELSEN

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget
utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer
Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten'd och
Mortal Royale.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/star-vault/r/kallelse-till-arsstamma-i-star-v...
https://mb.cision.com/Main/11563/3112645/1248203.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.