Du är här

2018-06-19

Star Vault: Kommuniké från årsstämma i Star Vault AB (publ)

Igår, den 18 juni 2018, hölls årsstämma i Star Vault AB (publ). Nedan
presenteras en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat och balansräkning, resultatdisposition och
utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse
och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp
till styrelseordförande samt med ett halvt prisbasbelopp vardera till
övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget, dels att
styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant, dels att Henrik Nyström, Patrik Sommarin, Petter
Norman och Fredrik Reimers omväljs som styrelseledamot. Stämman
beslutade vidare att Deloitte AB omväljs som revisor till slutet av
den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att arvode till
revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra
bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av
tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta
borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att
bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna
fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som
berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller
innebär utgivande av, högst 40 000 000 aktier, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med
kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, bestäms emissionskursen vid emissioner
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den
marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om
de detaljerade emissionsvillkoren.

Malmö i juni 2018

Star Vault AB (publ)

STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/star-vault/r/kommunike-fran-arsstamma-i-star-v...
http://mb.cision.com/Main/11563/2552098/862837.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.