Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Starbreeze AB: Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM- Årsstämma i Starbreeze AB (publ) hölls den 13 maj 2020 i
Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid
årsstämman. För fullständiga detaljer avseende samtliga beslut
hänvisas till beslutsunderlag till årsstämman tillgängligt på
bolagets hemsida
starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman
(https://www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman/).

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019.

Utdelning

Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 1 januari - 31
december 2019 inte skulle lämnas.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval,
styrelsearvode och revisorsarvode

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.
Valdes, enligt valberedningens förslag, Jan Benjaminson, Torgny
Hellström, Tobias Sjögren och Kerstin Sundberg (omval) samt Anna
Lagerborg (nyval) till ordinarie ledamot. Torgny Hellström omvaldes
till styrelsens ordförande.

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omvaldes till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Nicklas
Kullberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen
enligt följande: 800 000 kronor till styrelsens ordförande och 250
000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Därutöver fastställde årsstämman till ersättningsutskottet ett arvode
om 75 000 kronor vardera till ordförande och ledamot. Till
revisionsutskottet fastställdes ett arvode om 350 000 kronor till
ordförande och 150 000 kronor till ledamot. Arvode till revisor
fastställdes enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid
ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till slutet av nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av B-aktier, eller av konvertibler eller
teckningsoptioner berättigande till B-aktier, motsvarande (vid tänkt
utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall)
högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant
betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska vara
marknadsmässig. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara
marknadsmässiga.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra punkt 8 i bolagsordningen genom att ta
bort information om avstämningsdag som en anpassning till kommande
lagändring.

Valberedning

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till
utseende av valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Aktieägaren Sven Erikssons förslag till beslut

Årsstämman beslutade att avslå aktieägaren Sven Erikssons förslag till
beslut om att avsluta omstämplingen av aktier av serie A till aktier
av serie B.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Torgny Hellström, Styrelseordförande
torgny.hellstrom@starbreeze.com

Maeva Sponbergs, EVP Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 18:20 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och
distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus, med
studios i Stockholm, Barcelona och Paris. Med det framgångsrika
varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på
egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa
spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm
under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928
(A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök
starbreeze.com (http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-st...
https://mb.cision.com/Main/14632/3111003/1247288.pdf

Författare Cision News