Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-24

Starbreeze AB: Starbreeze avser genomföra en riktad nyemission för fortsatt expansion och kraftfull lansering av OVERKILL'...

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS,
PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL
AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN
SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE
REGLER.

STOCKHOLM (24 januari, 2018) Starbreeze AB (publ) ("Starbreeze" eller
"Bolaget") har uppdragit åt Carnegie Investment Bank att utreda
förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av cirka
20,7 miljoner nya B-aktier till institutionella investerare, genom
s.k. accelererad bookbuilding-process. Därutöver avser styrelsen
erbjuda befintliga aktieägare att under första halvåret 2018 medverka
i en företrädesemission om cirka 150 MSEK.

Ett antal investerare, inklusive Bolagets befintliga aktieägare
Swedbank Robur Fonder och Första AP-fonden, har uttryckt intresse för
att teckna samtliga aktier i den riktade emissionen.

Bakgrund och motiv

I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm i oktober 2017 antog
Starbreeze styrelse nya finansiella mål kopplade till Bolagets
affärsplan. Starbreeze befinner sig i en expansiv fas med omfattande
satsningar inom samtliga tre affärsområden, Starbreeze Games,
Publishing och VR Tech & Operations, vilket på kort sikt påverkar
lönsamheten och kassaflödet för Bolaget. De pågående satsningarna
förväntas skapa betydande värden för Bolagets aktieägare. Bolaget har
som mål att nå intäkter om minst 2 000 MSEK år 2020 och att generera
ett positivt EBITDA-resultat för fjärde kvartalet 2018 och därefter
på årsbasis för varje efterföljande räkenskapsår.

Vid tiden för noteringen bedömde styrelsen att kapitalbehovet för
affärsplanen skulle täcka den löpande verksamheten under den kommande
tolvmånadersperioden genom kassaflöden samt från befintlig kassa och
bankfinansiering. Styrelsens bedömning baserades bland annat på vissa
antaganden för befintliga spel, timing och mottagandet av kommande
spelsläpp samt takten på investeringar i de tre affärsområdena.

Under hösten 2017 lanserade Starbreeze, tillsammans med Lion Game Lion
och 505 Games, förlagstiteln RAID: World War II för PC och konsol.
Mottagandet och försäljningen av spelet har sedan lanseringen, trots
ett antal vidtagna åtgärder, varit väsentligt under Bolagets
förväntan. Detta har, tillsammans med den tidigare kommunicerade
förseningen av lanseringsfönstret för spelet OVERKILL's The Walking
Dead ("OTWD"), haft en negativ påverkan på Bolagets kassaflöden. Av
den anledningen har Starbreeze behov att säkerställa finansieringen
av befintlig affärsplan med cirka 75 MSEK fram till lanseringen av
OTWD, som är planerad till hösten 2018. Utvecklingen av OTWD
fortlöper enligt plan.

För att öka tillväxttakten och bredda intäktsbasen inom
kärnverksamheten identifierade Starbreeze under det andra halvåret
2017 ett antal affärsmöjligheter utöver befintlig affärsplan som
Bolaget bedömer kan skapa betydande aktieägarvärde. Förhandsintresset
för Bolagets kommande stora spel OTWD är stort, vilket bland annat
återspeglas genom den mediala genomslagskraft som den initiala
marknadsföringen av spelet har erhållit. För att skapa goda
förutsättningar för en lyckad lansering med höga försäljningsvolymer
av spelet vill Starbreeze utöka marknadsföringen inför och under
lanseringen.

För att expandera spelportföljen och därmed sänka den operativa och
finansiella risken, avser Bolaget att använda resterande nettolikvid
från den planerade riktade nyemissionen och den planerade
företrädesemissionen till följande:

· nya förlagstitlar som inte ingår i den ovan nämnda affärsplanen,
· expansion av befintlig spelportfölj till nya plattformar och
geografiska marknader samt förlängd utvecklingsplan för PAYDAY 2 till
2019, och

· accelererad produktionsplan för PAYDAY 3.
Emissionerna

Den riktade nyemissionen avses att genomföras genom en s.k.
accelererad bookbuilding-process, med stöd av bemyndigandet styrelsen
erhöll på årsstämman 2017. Bakgrunden till styrelsens beslut att
frångå aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra för Bolaget
att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra Bolagets
kapitalbehov för verksamheten.

Därtill vill styrelsen erbjuda befintliga aktieägare att vara med i en
företrädesemission. Styrelsen har för avsikt att besluta om
företrädesemissionen under första halvåret 2018 och den kommer att
vara föremål för bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze.

##

För vidare information, vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate
Communications

Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 januari 2018 kl. 17:31 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande
aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i
världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats
till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel
samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios
i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien
utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade
på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med
externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden;
Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B
med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien).
För mer information, besök starbreeze.com

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Starbreeze i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion
där offentliggörande, publicering eller distributionen av
informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Starbreeze har inte lämnat
eller godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-avser-genomfora-en-...
http://mb.cision.com/Main/14632/2437654/781771.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.