Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-06

Stark tillväxt lockar

Hög tillväxttakt och låg värdering gör Byggmax till en intressant investering på den starka byggvarumarknaden. Utnyttja svackan i aktiekursen till köp.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nr 9 2016.

Byggmax bedriver verksamhet på den svenska, norska, finska och danska gör-det-själv-marknaden. Aktien har hittills utvecklats svagt i år och är i skrivande stund ner nästan 30 procent.

Den svaga utvecklingen kan till stor del tillskrivas sänkta finansiella mål, sänkt utdelning, ökade regulatoriska risker samt en rapport för det andra kvartalet som inte nådde upp till marknadens förväntningar.

De sänkta finansiella målen (sänkt rörelsemarginal från 11 till 9 procent) liksom den sänkta utdelningen förklaras av en svagare balansräkning än tidigare efter de förvärv som genomförts och som inneburit en högre skuldsättning (nettoskuld/EBITDA på 2,3 från tidigare 0,7 året innan) samt lägre marginaler. De lägre marginalerna beror på ökade förvärvskostnader men också på grund av satsningar inom näthandeln, nyöppnade butiker samt marknadsföring.

Detta är dock kostnader som bör ses i skenet av den framtidssatsning som just nu pågår i bolaget där fokus snarare ligger på tillväxt än på lönsamhet. Åtgärder för att sänka kostnaderna har adresserats från ledningshåll och väntas få viss effekt redan i slutet på innevarande år.

De regulatoriska riskerna består i att det finns en utbredd oro att det amorteringskrav som nyligen införts i Sverige i förlängningen kommer leda till lägre försäljning för Byggmax då antalet hustransaktioner väntas sjunka, något som tenderar att vara en ledande indikator för bolag likt Byggmax.

Dock argumenterar vi för att den underliggande marknaden i Sverige är så pass stark att en potentiell inbromsning förmodligen bara skulle vara tillfällig. Det var inte länge sedan som det fanns en liknande oro över hur ett sänkt ROT-avdrag skulle påverka Byggmax försäljning men som nu i efterhand inte har visat sig ha någon större negativ inverkan på bolaget.

Bolagets tillväxtmål ligger på 15 procent inklusive förvärv, något som infriades förra året då man växte 16,5 procent och väntas i år växa med cirka 30 procent. Trots en numera ansträngd balansräkning och därför mindre utrymme för stora förvärv anser vi tillväxtmöjligheterna fortsatt goda då den underliggande marknaden är så pass stark, onlineförsäljningen fortsätter växa i snabb takt och att bolaget alltjämt tar marknadsandelar.

Den svenska byggvarumarknaden växte med hela 9,3 procent under årets första fem månader. En väldigt stark siffra och för att sätta det i perspektiv väntas den europeiska marknaden växa med cirka två procent de kommande fem åren. Detta enligt statistik från analysföretaget Mintel.

Med en geografisk exponering på nästan 75 procent av den totala försäljningen i Sverige är det såklart av yttersta vikt för Byggmax att den svenska marknaden fortsätter att utvecklas väl. Bolagets näst största marknad, Norge, med 21 procent av omsättningen har vuxit med 1,4 procent hittills i år.

Bokslutet för andra kvartalet som presenterades i mitten på juli blev lite av en besvikelse när försäljningen inte var lika stark som väntat. Detta främst hänförligt till leveransproblem för den nyligen uppköpta verksamheten, Skånska Byggvaror, där en större efterfrågan hos kunden inneburit att byggvaror inte kunnat levereras i tid. Ledningen förväntar sig dock att vara på normala nivåer i slutet på nästa kvartal.

Dock upprepas den positiva marknadsutvecklingen i Sverige där marknaden anses starkare än på mycket länge. I Norge och Finland fortsätter marknaderna vara svagt växande men där osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen i både Finland och Norge består.

Bruttomarginalen pressades av valutakurseffekter (främst svag norsk krona) där priserna på insatsvaror ökat men där försäljningspriserna ut mot kund varit i princip oförändrade. Bruttomarginalen pressas också av att det säljs mer beställningsvaror på nätet nu än tidigare. Dessa varor har en lägre bruttomarginal än butikssortimentet. Som tidigare nämnts har satsningar inom näthandel, nyöppnade butiker och marknadsföring tyngt på kostnadssidan men väntas avta framgent.

Även om sänkt ROT-avdrag och nyligen infört amorteringskrav har en negativ påverkan på hushållens konsumtionsmönster så utgör extremlåga räntor och ökad nyproduktion av bostäder en tämligen kraftig motpol.

Att den underliggande marknaden alltjämt är stark, butiksexpansionen fortgår samt att onlineförsäljningen fortsätter växa innebär att försäljnings-och vinstillväxten kommer att vara fortsatt god.

Dessutom är potentialen att fortsätta plocka marknadsandelar höga samtidigt som ledningen flaggat för att fler förvärv av mindre storlek kan ske, något som spär på den positiva syn vi har på bolaget. Givet att skuldsättning och kostnader inte skenar.

Med de två nyligen genomförda förvärven i ryggen förväntar vi oss en försäljningstillväxt på cirka 30 procent under 2016. Med beaktande av lägre marginaler landar vinstprognosen för innevarande år på 4,6 kronor per aktie och stiger sedan till 5,2 kronor per aktie 2017. Det ger oss ett p/e-tal på 13,5 respektive 12 för 2016 och 2017, vilket vi anser lågt och attraktivt givet bolagets starka tillväxtpotential.

Det föreligger dock en osäkerhet kring vad slutnotan för de förvärvade bolagen kommer att landa på, något som kan förklara den pressade aktiekursen då osäkerheten medfört att marknaden åsatt en högre riskpremie på aktien än tidigare. Rekommendationen blir köp med riktkurs 75 kronor. 

 

Författare Aktiespararen