Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Stayble Therapeutics: Imorgon är sista dag för teckning i Staybles unitemission inför planerad notering på Nasdaq First ...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS
TERRITORIER OCH PROVINSER, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF
COLUMBIA), AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, KANADA, HONGKONG ELLER
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET
ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Imorgon den 18 februari 2020 avslutas teckningsperioden för teckning
av units inför den planerade noteringen av Stayble Therapeutics AB
("Stayble" eller "Bolaget"). Teckning av units via vissa förvaltare
kan komma att stänga redan ikväll klockan 23:59.

Imorgon avslutas teckningsperioden för teckning av units inför den
planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget
offentliggjorde den 31 januari 2020 prospekt för erbjudandet att
teckna units i Bolaget. Prospekt och anmälningssedel finns
tillgänglig på Bolagets hemsida, www.staybletherapeutics.se
(http://staybletherapeutics.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/ipo/)
och på Mangold Fondkommissions AB:s ("Mangold") hemsida,
www.mangold.se
(https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-staybl...)

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna units i Erbjudandet ska ske genom:

· Elektronisk teckning med bank-ID på Mangolds hemsida,
www.mangold.se.
(https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-staybl...)

· Anmälningssedel som finns tillgänglig på Staybles hemsida,
www.staybletherapeutics.se samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.
(https://www.mangold.se/emission/inbjudan-till-teckning-av-units-i-staybl...)

· Kunder till Nordnet Bank AB ("Nordnet") kan anmäla sig för
Erbjudandet att teckna aktier direkt över internet. Anmälan hos
Nordnet stänger imorgon klockan 23:59. Ytterligare information kan
erhållas på www.nordnet.se
(http://www.nordnet.se/se/staybletherapeutics).

· Kunder till Avanza Bank AB ("Avanza") kan anmäla sig för
Erbjudandet att teckna aktier direkt över internet. Anmälan hos
Avanza stänger ikväll klockan 23:59. Ytterligare information kan
erhållas på www.avanza.se
(https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1...).

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal
rådgivare.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se
+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar
injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av
sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett
tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal
rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska
utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles
vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter
som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på
telefonnummer 08-5030 1550.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Stayble
i någon jurisdiktion, varken från Stayble eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget.
Sådan information har inte oberoende kontrollerats av de finansiella
rådgivarna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs
endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara
fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion
där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna
information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan
åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt
enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser",
"planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska",
"bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka
i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser
att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de
gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa
sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på
uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de
faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer,
komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt
framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma
att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de
antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den
framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för
att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att
anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar.
Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena
i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon
skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra
några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att
återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår
avseende innehållet i detta meddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stayble-therapeutics/r/imorgon-ar-sista-dag-f...
https://mb.cision.com/Main/18889/3037532/1195556.pdf

Författare Cision News