Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Stendörren Fastigheter AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 20 MAJ 2020

PRESSMEDDELANDE

Publiceringsdatum 2020-05-20

Årsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ)
("Bolaget") har hållits den 20 maj 2020. Under stämman fattades
huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Disposition avseende Bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för 2019. Årsstämman beslutade, i enlighet med
styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medlen
balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till
aktieägarna.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska
bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget
ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat
revisionsbolag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Tägt , Seth
Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik
Orrbeck och Nisha Raghavan. Anders Tägt omvaldes till styrelsens
ordförande. Till Bolagets revisorer omvaldes Ingemar Rindstig
(personval) och Ernst & Young AB (byråval), med Oskar Wall som
huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 440 000 kronor till
styrelsens ordförande och med 240 000 kronor till övriga ledamöter,
samt att 80 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet
och att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 30 000
kronor vardera och att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla
60 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla
20 000 kronor vardera. Extra arvode ska utgå med 170 000 kronor till
Anders Tägt för att kompensera för hans extraordinära arbetsinsatser
i rollen som styrelseordförande under perioden från extra
bolagsstämman den 22 januari 2020 till dagen för årsstämman 2020.
Noterades att de omvalda styrelseledamöterna Nisha Raghavan och
Henrik Orrbeck, som båda är anställda av EQT, avstår arvode för sitt
styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättning till
revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av
aktier av serie A eller B, konvertibler avseende aktier av serie A
eller B eller teckningsoptioner avseende aktier av serie A eller B,
samt preferensaktier, dock att emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt inte får medföra att antalet aktier i
bolaget kan öka med mer än totalt 10 procent beräknat per dagen för
årsstämman. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för
aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i
aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av valberedning

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet
med valberedningens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska
bestå av en styrelseledamot som styrelsen väljer inom sig samt tre
övriga ledamöter vilka utses av de per 31 augusti 2020 till
röstetalet tre största aktieägarna, där varje sådan aktieägare har
rätt att utse en ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande
bl.a. att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig
kompensation som består av följande komponenter: fast kontantlön,
rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av
egna aktier. Om styrelsen beslutar att förvärva egna aktier så ska
syftet vara att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med
Bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande Bolagets
möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Om styrelsen
beslutar att överlåta egna aktier så ska syftet vara att möjliggöra
företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller
breddning av ägarkretsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, verkställande direktör, 070-308 52 09,
erik.ranje@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 14:30.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och
förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar
tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se
www.stendorren.se.

Erik Ranje, 070-308 52 09

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/B3C16B58C67C85C4E0...
https://mb.cision.com/Main/13243/3117109/1251415.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.