Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-13

Stenhus Fastigheter begär tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken

Stenhus Fastigheter i Norden (publ) AB (”Stenhus Fastigheter”) som kontrollerar 99,5 procent av aktierna och rösterna i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Randviken och begärt att styrelsen i Randviken ansöker om avnotering av Randvikens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Stenhus Fastigheter offentliggjorde den 19 april 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken avseende samtliga aktier i Randviken (”Erbjudandet”). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 6 juli 2022, och efter utgången av den förlängda acceptfristen offentliggjorde Stenhus Fastigheter den 17 augusti 2022 att Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter totalt kontrollerar 44 181 816 aktier i Randviken, motsvarande cirka 99,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Randviken.

Mot bakgrund av ovanstående har Stenhus Fastigheter påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Vidare har Stenhus Fastigheter begärt att den nya styrelsen i Randviken, invald vid extra bolagsstämma 5 september 2022, ska fatta beslut om att ansöka om avnotering av Randvikens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Kontakt


Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
 
Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: stenhusfastighter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Stenhus Fastigheter


Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.
 
För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bifogade filer


Stenhus Fastigheter begär tvångsinlösen av resterande aktier i Randviken

Författare MFN