Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Stenhus Fastigheter offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i MaxFastigheter

Den 3 mars 2021 lämnade Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter i Sverige AB (”MaxFastigheter”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”). Ett prospekt avseende Erbjudandet, som även innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt Takeover-reglerna (”Erbjudandehandlingen”), offentliggjordes av Stenhus Fastigheter den 27 maj 2021.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE ELLER TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Stenhus Fastigheter har idag offentliggjort ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tillägget”), vilket har upprättats med anledning av (i) att MaxFastigheter offentliggjorde sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021 den 14 juli 2021 samt (ii) att MaxFastigheter offentliggjorde att årsstämman den 28 juni 2021 bland annat beslutat om ändring av styrelsen i MaxFastigheter.

Tillägget har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tillägget kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Vidare finns Tillägget och Erbjudandehandlingen tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).

Den förlängda acceptfristen i Erbjudandet löper alltjämt till och med den 16 augusti 2021. Utbetalning av vederlag till de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 24 juli 2021.

Stenhus Fastigheter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet. Vid en eventuell ytterligare förlängning av acceptfristen kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen och Tillägget, som är tillgängliga på Bolagets webbplats (www.stenhusfastigheter.se) samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats (www.eminova.se).

Kontakt


Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
 
Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: stenhusfastighter.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om Stenhus Fastigheter


Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.
 
För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bifogade filer


Tilläggsprospekt Stenhus Fastigheter I Norden AB (Glimstedt 2021 07 16)
Stenhus Fastigheter offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen i samband med det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i MaxFastigheter

Författare MFN