Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

Stille AB: Delårsrapport Q3 2022

Stille AB (publ) redovisar idag delårsrapporten för det tredje kvartalet. "Verksamhetsårets första nio månader har haft en god tillväxt och solid lönsamhetsutveckling jämfört med föregående år. I tredje kvartalet fortsatte den positiva trend som uppnåtts under årets tidigare kvartal", konstaterar VD Hanna Ernestam Wilkman.

Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 59,6 MSEK (51,1). Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 7,2 MSEK (5,5). Positiva valutaeffekter bidrog med 2,7 MSEK på resultatet efter finansiella poster.

Försäljningen av kirurgiska instrument ökade med sex procent till 30,1 MSEK (28,4). Lönsamheten påverkades av en ogynnsam produkt- och geografisk marknadsmix. Försäljningen av operationsbord ökade med 30 procent till 29,5 MSEK (22,7). Framför allt har försäljningen i EMEA varit stark med en tillväxt på 47 procent.

Det utmanande omvärldsläget med framför allt störningar i försörjningskedjorna har påverkat Stille under kvartalet. Detta har inte påverkat bolagets försäljning. Utmaningarna förväntas kvarstå den närmaste framtiden.

"Oavsett konjunktur behöver de långa operationsköerna världen över åtgärdas. Stille bidrar med premiumprodukter som möjliggör maximalt kapacitetsutnyttjande. Med marknadsledande varumärken och en god kostnadskontroll står Stille starkt rustat inför framtiden", avslutar Stilles VD.

MSEK jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept okt-sept jan-dec
2022 2021 2022 2021 2021/22 2021
Nettoomsättning 59,6 51,1 184,5 127,5 244,1 187,1
Bruttovinst, % 45,1 45,0 45,1 44,2 45,5 44,6
Rörelseresultat 7,2 5,5 23,6 14,6 29,1 20,1
Rörelsemarginal, % 12,1 10,7 12,8 11,4 12,1 10,7
EBITDA 9,4 7,4 30,4 19,3 38,0 26,8
Periodens resultat 6,5 3,4 19,6 10,2 25,6 16,1

Torshälla den 27 oktober, 2022.
 

Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom kontaktpersonens försorg för offentliggörande den 27 oktober, 2022, kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

Författare Cision