Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Stille: Kommuniké från Stilles årsstämma 2020

Stille ABs årsstämma 2020 ägde rum onsdagen den 27 maj på Bygget fest
& konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. 5 aktieägare/ombud var
närvarande på årsstämman representerande 54,85% av rösterna i
bolaget.

Årsstämman fastställde framlagd resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019. Årsstämman
fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2019, samt bevilja ansvarsfrihet till
styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt en
arbetstagarrepresentant utan suppleanter samt att antalet revisorer
ska vara en utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 715 000 SEK
att fördelas med 275 000 SEK till styrelsens ordförande samt 110 000
SEK vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter.
Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.

Årsstämman beslutade att till styrelse genom omval utse Stefan Tell,
Thomas Anderzon, och Göran Brorson samt nyval av Karin Fischer och
Lars Kvarnhem. Bengt Julander har avböjt omval. Göran Brorson valdes
till styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att genom omval
utse Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig
revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för
valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission
av nya aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får
medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500.000
aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget.

En inspelad presentation av VD:s redogörelse samt framläggande av
årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 publicerades
17.30 på bolagets webbplats
(https://www.stille.se/se/nyheter/vds-redogorelse-for-arsstamma-2020/).

Torshälla den 28 maj 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska
produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841
och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles
prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och
operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid
olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp
är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har
en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av
erkänt hög kvalitet.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under
kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova
Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.

För mer information om Stille besök www.stille.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stille/r/kommunike-fran-stilles-arsstamma-202...
https://mb.cision.com/Main/1000/3122089/1255207.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.