Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 14 maj 2020

Stillfront Group AB (publ) höll årsstämma den 14 maj 2020 varvid i
huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och
balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman
beslutade om återbetalning av villkorat aktieägartillskott med 2 205
184 kronor till Deseven Capital Aktiebolag. Stämman beslutade att det
som återstår av årets resultat om 3 829 502 291 kronor ska balanseras
i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode om 550 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 220 000 kronor ska
utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman
beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott, utöver
styrelsearvode, ska utgå med 200 000 kronor för ordförande och med 60
000 kronor för var och en av utskottets ledamöter. Stämman beslutade
att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode,
ska utgå med 60 000 kronor för ordförande och 30 000 kronor för var
och en av utskottets ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja
Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina G.
Bonde, Erik Forsberg och Kai Wawrzinek som styrelseledamöter för
tiden intill nästa årsstämma avhållits. Jan Samuelson omvaldes till
styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Nicklas Kullberg fortsatt
kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för
hur valberedningen ska utses.

Stämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning och andra anställningsvillkor till bolagets ledning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad
emission av högst 350 000 teckningsoptioner, var och en berättigande
till teckning av en aktie i Stillfront, innebärande en ökning av
aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 245 000 kronor. Rätt
att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag.
Dotterbolaget har rätt att överföra teckningsoptionerna på
marknadsvillkor till nyckelpersonal i koncernen. Teckningskursen vid
utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara det genomsnittliga
volymviktade priset för Stillfronts aktie på Nasdaq First North
Premier Growth Market under perioden från och med den 29 april 2020
till och med den 13 maj 2020 uppräknat med en ränta om 8 procent per
år. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Varje
teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i
Stillfront sista bankdagen varje månad under perioden 1 juni 2023 -
31 maj 2024.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar
utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får - om
den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - motsvara en
utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den
tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången vid emission
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får
ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för förvärvs-
eller finansieringssyfte.

Stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om tre riktade
nyemissioner till säljarna av tre av de bolag som Stillfront tidigare
har förvärvat:

· Nyemission av högst 179 217 aktier riktad till säljarna av Babil
Games FZ LLC ("Babil") innebärande att Stillfronts aktiekapital ökar
med högst 125 451,90 kronor.

· Nyemission av högst 18 182 aktier riktad till säljarna av Imperia
Online JSC ("Imperia") innebärande att Stillfronts aktiekapital ökar
med högst 12 727,40 kronor.

· Nyemission av högst 82 272 aktier riktad till säljarna av Playa
Games GmbH ("Playa") innebärande att Stillfronts aktiekapital ökar
med högst 57 590,40 kronor.

Skälet till emissionerna och avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att efterleva de aktieöverlåtelseavtal som
Stillfront ingått med säljarna av Babil, Imperia och Playa.
Teckningskursen ska uppgå till 356 kronor, vilket motsvarar
genomsnittspriset för en aktie i Stillfront på Nasdaq First North
Premier Growth Market under de 30 dagarna före den sista dagen av
räkenskapsåret 2019. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på
teckningslista senast den 31 augusti 2020. Betalning för tecknade
aktier ska ske genom säljarnas kvittning av fordran på
tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalen.
Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som
kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det
fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att
kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna
berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 10
i bolagets bolagsordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

Telefon: +46 70 321 18 00

E-mail: jorgen@stillfront.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 17.20.

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling.
Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala
användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och
noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi
och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av
entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA,
Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm,
Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market. För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser: FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail:
info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stillfront-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/17840/3112511/1248077.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.