Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-28

Stockpicker: Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures VD Henrik Jerner

CapSeks VD Henrik Jerner svarar på några snabba frågor i anslutning till den nyligen presenterade bokslutskommunikén.

Värderingarna av tech- och tillväxtbolag har sjunkit i rask takt på sistone. Hur upplever du att det har påverkat förväntningarna i den onoterade miljön? Kan det till och med vara positiv för CapSek på kort sikt?

Än så länge har vi inte märkt att värderingarna av onoterade bolag har påverkats nämnvärt av kursnedgångar av noterade techbolag. Det brukar vara en viss fördröjning innan det slår igenom på onoterat, men det är bara en tidsfråga tills vi ser lägre värderingar även av onoterade bolag. Eftersom vi bygger upp vår investeringsportfölj så är vi på köparsidan, så vi gynnas av lägre värderingar då vi allt annat lika får ett större ägande för samma investerade belopp.

Ni skriver i bokslutskommunikén att det finns just nu upp till 5 bolag som kan vara intressanta att investera i. Hur nära är ni ett eventuellt avslut och vilka branscher är bolagen aktiva i?

De 10-tal bolag vi utvärderar närmare har vi kommit olika långt med. Några av dessa har vi utvärderat ett tag redan och förutsatt att utvärderingar och förhandlingar faller väl ut kan vi göra avslut inom några månader. De andra bolagen ligger lite senare i processen, men avslut lär oavsett kunna göras under 2022. Det är inom lite olika branscher, för att nämna några exempel så tittar vi på bolag verksamma inom cybersäkerhet, energieffektivisering och bokningsplattform för tjänster.

Den operationella trenden i Noda imponerar och bolaget har vunnit ett flertal intressanta avtal de senaste månaderna. Finns det planer och möjligheter att utöka er ägarandel i bolaget?

Ja, det händer mycket i och kring Noda just nu, energibranschen börjar verkligen få upp ögonen för digitalisering och Noda är bra positionerade. I samband med att Noda tog in expansionskapital förra året lades en plan för de kommande åren. I nuläget är planen fullfinansierad så det lär inte bli någon ny finansiering i det närmaste. I ett senare läge är det troligt att bolaget tar in mer kapital för att accelerera ytterligare. Ser det bra ut då är vår ambition att öka vårt ägande och det anser jag att finns det goda förutsättningar för.

Substansvärdet tyngs framför allt av en svag kursutveckling i de noterade innehaven AppSpotr och Hoodin. Bortsett från den generella turbulensen på börsen, hur ser du på trenden i dessa bolag? Finns det milstolpar de måste uppnå de kommande kvartalen så att de får vara kvar i portföljen?

Vi är långsiktiga ägare och har inte satt någon tidshorisont för ägandet. Både Appspotr och Hoodin har innovativa erbjudanden riktade till växande marknader, men de har haft utmaningar att nå ut på marknaden. Jag tycker att de nu gör rätt saker och anpassar sina respektive säljmodeller. Appspotr fokuserar intialt på fullserviceaffären för att bevisa kundnytta och på sikt kommer självserviceaffären bli mer i fokus, nyligen lanserades självregistrering och onlinebetalning. Hoodin har byggt upp en stor pipeline av potentiella kunder och man prioriterar nu att konvertera dem till betalande kunder, både genom att bearbeta befintliga partners samt genom aktiv kundkontakt i egen regi.

Ni rapporterar att era fem onoterade innehav har ökat med 1,4 Mkr i värde hittills. Var kommer den största ökningen ifrån och var ser du störst potential för ytterligare uppvärdering de kommande 12 månader?

Av konkurrensmässiga skäl kommunicerar vi inte värderingar på enskilda onoterade innehav. Av de onoterade bolagen är det Noda och PubQ som utvecklas bäst just nu. Samtidigt pågår det många bra initiativ inom de andra bolagen så jag ser goda förutsättningar för framtida uppvärderingar i den onoterade portföljen som helhet.

Intervju och övrigt material hittas på Stockpickers sajt via direktlänken https://www.stockpicker.se/home/intervjuer/stockpicker-intervjuar-northern-capsek-ventures-2
och på https://www.stockpicker.se/

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:


Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB


Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att äga, både på kort och lång sikt.

Bifogade filer


Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures VD Henrik Jerner

Författare MFN