Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Stockwik Förvaltning AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas
härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 juni 2020 kl. 10:00 i
bolagets lokaler på Södra Catalinagränd 5A i Täby.

RÄTT ATT DELTA VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN
Rätt att delta vid extra bolagsstämman har aktieägare som är införd i den
av Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074, förda aktieboken per torsdagen
den 28 maj 2020 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast
torsdagen den 28 maj 2020. Anmälan ska göras per brev till Stockwik
Förvaltning AB (publ), Att: ?Bolagsstämma?, Södra Catalinagränd 5A, 183 68
Täby eller per e-post till info@stockwik.se. Anmälan ska innehålla uppgift
om aktieägarens namn/firma, person-/organisationsnummer, telefonnummer och
adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman,
tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan
vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden torsdagen den 28
maj 2020, vilket innebär att aktieägare bör underrätta sin bank eller annan
förvaltare om sin önskan i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare ska visa upp
behörighetshandlingar vid extra bolagsstämman. Fullmakt att företräda
aktieägare ska alltid visas upp i original. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.stockwik.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om;
1. godkännande av förvärv av Admit Ekonomi AB
(närståendetransaktion);
2. nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i
förvärvet av Admit Ekonomi AB;
3. nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna; och
4. nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna
(övertilldelningsemission)
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 a) - Beslut om godkännande av förvärv av Admit Ekonomi AB
(närståendetransaktion)

Bakgrund och motiv

Stockwik har den 11 maj 2020 träffat avtal om att förvärva samtliga aktier
i Admit Ekonomi AB, org. nr 556571-1735, och indirekt via Admit Ekonomi AB
samtliga aktier i Admit Lekeberg AB, org. nr 556555-7294, (tillsammans ?
Admit?) för en sammanlagd köpeskilling om 30 MSEK på skuldfri basis. Admit
ägs av Mareldsvatten Sverige AB, org. nr 559252-0489, vilket är ett helägt
bolag till Stockwiks styrelseledamot Olof Nordberg (?Säljaren?). Mot
bakgrund av att Olof Nordberg är styrelseledamot i Stockwik bedöms Säljaren
vara närstående till Stockwik enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt
16 a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående
underställas bolagsstämma för godkännande. Givet transaktionens storlek ska
därmed förvärvet av Admit godkännas av bolagsstämman i Stockwik.

Avtalet om att förvärva Admit är, utöver bolagsstämmans godkännande,
föremål för sedvanliga villkor för fullföljande av avtalet. Förvärvet av
Admit förväntas kunna slutföras under början av tredje kvartalet 2020.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att godkänna
förvärvet av Admit enligt nedan, och lämnar härmed förslag till beslut samt
en redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Beskrivning av förvärvet

Stockwik har den 11 maj 2020 träffat avtal med Säljaren om förvärv av Admit
för en sammanlagd köpeskilling om 30 MSEK på skuldfri basis. Köpeskillingen
består av en kontantbetalning, revers som ska amorteras efter fem (5) år
och en riktad nyemission av aktier i Stockwik. Kontantbetalningen uppgår
till 10 MSEK (före eventuell justering med ett belopp motsvarande Admits
nettokassa/-skuld vid tillträdesdagen) och föreslås finansieras med
teckningslikviden i en företrädesemission, reversens sammanlagda belopp
uppgår till 15 MSEK och de nyemitterade aktiernas teckningslikvid uppgår
till 5 MSEK.

Admitkoncernen består idag av cirka 30 medarbetare i Örebro, Lekeberg,
Stockholm och Sundsvall som levererar trygghet till små och medelstora
företag som vill outsourca sina ekonomitjänster inom redovisning, lön,
bokslut och skatt. Admits affärsidé är att erbjuda företag kundanpassad
ekonomiadministration genom personligt engagemang och med hög kvalitet och
dess vision är att uppfattas som kundens egen ekonomiavdelning och stå för
leverans i en kunskapsmässig framkant oavsett bransch. Admit uppfyller
Stockwiks villkor såsom konjunkturokänsligt, stark och positiv
företagskultur samt högt värdeskapande i verksamheten.

Stockwiks strategi går ut på att förvärva och äga välskötta, stabila och
lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag med god lönsamhet. Stockwik ska
ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora
bolagets trygghet samt utgöra en stabil plattform för portföljbolagen att
expandera utifrån. Stockwik utgår ifrån tre ledord; rätt människor, rätt
värderingar samt rätt företag. Det är styrelsens bedömning att Admit möter
Stockwiks krav.

Förvärvet av Admit utgör ca 15 procent av Stockwiks börsvärde per den 8 maj
2020. Förvärvet kommer att;

* öka Stockwiks nettoomsättning med ca 30 MSEK per år,
* öka Stockwiks rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) med ca 5
MSEK per år,
* öka Stockwiks eget kapital med cirka 5 MSEK som en konsekvens av att
en del av köpeskillingen består av en apportemission av aktier i
Stockwik, samt
* att Stockwiks balansomslutning kommer att öka med förvärvade
tillgångar och utökad skuld, bl.a. som en konsekvens av den
säljarrevers som utgör en del av köpeskillingen.

Det noteras att ökningen av eget kapital och balansomslutningen bedöms få
en positiv effekt på koncernens soliditet om 3,1 procentenheter.

Styrelsen bedömer att villkoren i förvärvsavtalet är marknadsmässiga och
att avtalet i övrigt innehåller skäliga villkor.

Olof Nordberg har inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut i
frågor rörande transaktionen. Styrelsen är dock beslutsför även utan Olof
Nordberg som jävig styrelseledamot, då tre av fyra styrelseledamöter i
Stockwik är behöriga att delta i handläggningen och besluten om förvärvet
av Admit.

Förvärvet av Admit är, enligt aktieöverlåtelseavtalet, villkorat av att
aktieägarna i Stockwik vid extra bolagsstämman (i) godkänner förvärvet
enligt denna punkt 7 a), (ii) fattar beslut om nyemission av aktier att
utges som en del av köpeskillingen i förvärvet av Admit enligt punkt 7 b)
och (iii) fattar beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna enligt punkt 7 c).

Värderingsutlåtande

Stockwik har inför extra bolagsstämman tagit fram ett värderingsutlåtande
avseende marknadsvärdet på Admit. Kopia av slutlig värdebedömning finns
tillgänglig på www.stockwik.se och hålls tillgänglig på Stockwiks
kontorsadress. 

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner ingåendet av avtal om
förvärv av samtliga aktier i Admit.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande
mer än hälften av de avgivna rösterna vid extra bolagsstämman, dock att de
aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Olof Nordberg inte
ska beaktas.

Punkt 7 b) - Beslut om nyemission av aktier att utges som en del av
köpeskillingen i förvärvet av Admit Ekonomi AB
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission
av aktier att utges som en del av köpeskillingen i förvärvet av Admit
enligt punkt 7 a) på dagordningen (?Vederlagsaktierna?). Genom nyemissionen
kommer aktiekapitalet att ökas med högst 67.567,51 kronor genom nyemission
av högst 135.135 aktier.

Villkoren för emissionen av Vederlagsaktierna är följande.

1. Teckningskurs per nyemitterad Vederlagsaktie uppgår till 37 kronor,
totalt 5.000.000 kronor. Grunden för bestämmande av teckningskursen
och det värde som de förvärvade aktierna i Admit kommer att tas upp
till i Stockwiks balansräkning framgår av styrelsens redogörelse
enligt kap. 13 § 7 aktiebolagslagen. Det slutliga värdet till vilket
apportegendomen kommer att tas upp till i Stockwiks balansräkning,
samt teckningskursen, kan dock, på grund av tillämpliga
redovisningsregler, komma att avvika från detta värde, eftersom den
s.k. transaktionstidpunkten är tidigast den 1 juli 2020
2. Rätt att teckna Vederlagsaktierna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Säljaren av Admit med
rätt att teckna högst 135.135 Vederlagsaktier
3. Teckning av Vederlagsaktie ska ske på teckningslista och ska ske
senast den 31 juli 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för
teckning
4. Överteckning kan inte ske
5. Säljaren ska som betalning (apportegendom) för Vederlagsaktierna
(samt övrigt vederlag som redogjorts för ovan i punkt 7 a))
tillskjuta samtliga aktier i Admit Ekonomi AB till Stockwik vid
tecknandet, dock senast den 31 juli 2020. Styrelsen ska ha rätt att
förlänga tiden för betalning
6. Vederlagsaktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
de nya aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken

Skälet till att aktieägarna inte har företrädesrätt är att, som beskrivits
ovan i punkt 7 a), Vederlagsaktierna nyemitteras som en del av
köpeskillingen i förvärvet av Admit.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
extra bolagsstämman.

Punkt 7 c) - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna på nedan angivna villkor i syfte
att använda emissionslikviden om cirka 12,5 MSEK för att betala den
kontanta delen av köpeskillingen i förvärvet av Admit enligt punkt 7 a) på
dagordningen samt för att täcka transaktions- och
företrädesemissionskostnader (?Företrädesemissionen?).

1. Genom Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att ökas med
högst 215.118,51 kronor genom nyemission av högst 430.237 aktier.
Varje befintlig aktie i bolaget berättigar ti...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.