Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Stockwik Förvaltning AB: Kommuniké från Stockwiks årsstämma 2020

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman
beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram.

* Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget
respektive koncernen
 
* Årsstämman beslutade att bolagets resultat om 23.822.213 kronor ska
balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning ska ske
 
* Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan,
Oskar Lindström, Olof Nordberg och Mathias Wiesel. Vidare omvalde
årsstämman Rune Rinnan till styrelseordförande
 
* Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers
har låtit meddela att Tobias Stråhle fortsatt ska vara huvudansvarig
revisor
 
* Årsstämman fastställde riktlinjer för bestämmande av ersättning och
övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet
med styrelsens förslag
 
* Årsstämman godkände styrelsens förslag till långsiktigt
incitamentsprogram (LTI 2020) innebärandes en riktad emission av
högst 90.000 teckningsoptioner att, efter teckning, överlåtas till
som mest sex (6) ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom
Stockwikkoncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av
en (1) ny aktie i bolaget och, vid överlåtelse, ska ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom Stockwikkoncernen betala en
premie för teckningsoptionen motsvarande marknadsvärde beräknat
enligt Black & Scholes optionsvärderingsformel. Teckningsoptionernas
lösenperiod infaller från och med den 10 maj 2023 till och med den 10
november 2023 vilket innebär att lösenperioden infaller ca tre (3) år
efter årsstämman. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske,
ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade
volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om
20 handelsdagar före årsstämman den 8 maj 2020, d.v.s. 48,9 kr per
aktie. Styrelsen bedömer att långsiktigt incitamentsprogram är av
betydelse för att bl.a. bibehålla och rekrytera kompetenta ledande
befattningshavare samt nyckelpersoner till Stockwikkoncernen, erbjuda
en konkurrenskraftig ersättning till sådana personer samt förena
sådana personers intressen med aktieägarnas
 
* Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv
av bolagets egna aktier. Förvärv av bolagets aktier får ske, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, på Nasdaq Stockholm inom
vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav
av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10)
procent av samtliga aktier i bolaget. Betalning för förvärvade aktier
ska erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är dels att ge
styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom
skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet
för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier
som betalningsmedel vid förvärv. Styrelsen äger rätt att fastställa
övriga villkor för förvärvet av egna aktier
 
* Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid
ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Överlåtelse får ske
av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten
för styrelsens beslut. Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv
av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska
därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant,
i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget
eller eljest med villkor. Överlåtelse av aktier får även ske på
Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen
lämnat bemyndigande avseende emission så att styrelsen i bolaget
överlåter samt emitterar mer än 20 procent av det totala antalet
utestående aktier i bolaget. Skäl till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna
finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett
kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till
överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett
ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.
Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet,
flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga
aktieägare. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för
överlåtelse av egna aktier
 
* Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om
emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska vara
begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som
innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett
antal aktier som motsvarar en utspädning om högst 20 procent, baserat
på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive
emissionsbeslut

Emission av aktier och/eller konvertibler ska kunna genomföras med
företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller riktade emissioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska kunna besluta
om emission mot kontantbetalning och med bestämmelse om apport eller
kvittning. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att
genomföra riktade emissioner med apport- eller kvittningsemission, är
att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i
samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget
kan komma att genomföra och att reglera eventuella
tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för
emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens
marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle

* Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med
styrelsens förslag
             

Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på
bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn
Bolagsstyrning/Bolagsstämma/2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för
emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 12:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik
erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq
Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga

* Stockwik kommuniké årsstämma 200508

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.