Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-31

Stora Enso Oyj: Stora Enson tilinpäätöstiedote 2022

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 31.1.2023 klo 8.30

Paras vuositulos 22 vuoteen huolimatta viimeisen neljänneksen markkinahaasteista

Q4/2022 (verrattuna Q4/2021)

 • Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 2864 (2719) milj. euroa. Liikevaihto ilman Paper-divisioonaa kasvoi 5%.
 • Operatiivinen liiketulos laski 355 (426) milj. euroon. Operatiivinen liiketulos ilman Paper-divisioonaa oli 306 (436) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti laski 12,4 %:iin (15,7 %).
 • IFRS-liiketulos laski 705 (839) milj. euroon.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,74 (0,78) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,32 (0,32) euroa.
 • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 429 (619) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 202 (424) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 0,7 (1,1). Tavoite on alle 2,0.
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa laski 13,2 %:iin (20,4 %). Tavoitetaso on yli 13 %.

Vuosi 2022 (verrattuna vuoteen 2021)

 • Liikevaihto oli 11680 (10164) milj. euroa. Liikevaihto ilman Paper-divisioonaa kasvoi 17 %.
 • Operatiivinen liiketulos oli 1891 (1528) milj. euroa. Operatiivinen liikevaihto ilman Paper-divisioonaa oli 1706 (1653) milj. euroa

Tärkeimmät tapahtumat

 • Hollantilaisen De Jong Packaging Groupin osto saatiin päätökseen tammikuussa 2023.
 • Paper-divisioona lakkautettiin 1.1.2023 ja Hylten ja Maxaun paperitehtaiden myynti saataneen päätökseen vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Nymöllan tehtaan myynti saatiin päätökseen tammikuussa 2023. Anjalan tehtaan myyntiprosessi keskeytettiin, ja tehdas pysyy konsernin omistuksessa.
 • Stora Enso investoi noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen kilpailukykyisimmäksi suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi.
 • Stora Enso ilmoitti suunnitelmistaan myydä kuluttajapakkauskartonki- ja metsätoimintonsa Kiinan Beihaissa.

Osinkoehdotus

 • Hallituksen osinkoehdotus 16.3.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle on kaikkien aikojen korkein, 0,60 (0,55) euroa osakkeelta.

Näkymät

Stora Enso on edelleen valppaana jatkuvien markkinahäiriöiden ja epävarmuustekijöiden, makrotaloudellisen ympäristön ja inflaatiopaineiden suhteen. Vuosi 2023 alkaa markkinaolosuhteissa ja muuttuviin kustannuksiin kohdistuvissa paineissa, joiden odotetaan olevan haastavampia kuin vuonna 2022. Näiden seikkojen odotetaan painavan yhtiön vuoden 2023 tulosta.
Merkittävä makrotalouden epävarmuus ja yhä jatkuva heikko kuluttajaluottamus, joka johtaa yksityisen kulutuksen vähenemiseen, vaikuttavat edelleen negatiivisesti erityisesti aaltopahvin pintakartongin kysyntään. Rakennussektorin alhaisempi kysyntä on edelleen haastavaa, ja sen odotetaan vaikuttavan erityisesti perinteisen sahatavaran kysyntään. Vuoteen 2022 verrattuna kustannusten nousun, erityisesti energian, puun, kemikaalien ja logistiikan osalta, odotetaan supistavan katteita.
Epävakauden hallitsemiseksi muuttuvia kustannuksia tarkastellaan jatkuvasti ja valmistaudutaan vastaamaan kysynnän vaihteluihin tehostetulla kustannusten hallinnalla. Käytössä on myös muita toimenpiteitä, kuten hinnoittelu, tuotevalikoiman joustavuus, tuotannon ja varastojen hallinta sekä hankinta ja logistiikka. Suomessa Stora Enso on saanut päätökseen neuvottelut mahdollisista lomautuksista Wood Products -divisioonassaan, ja tänä vuonna aloitettiin neuvottelut mahdollisista lomautuksista Packaging Materials -divisioonan tuotantolaitoksissa. Wood Products  -divisioonan muissa maissa sijaitsevissa toimipaikoissa on myös käynnistetty toimia tuotannon mukauttamiseksi kysynnän vaihteluihin vastaamiseksi. Stora Enso hyötyy myös korkeasta 72 % energiaomavaraisuudestaan ja suojautumisesta sekä noin 30 % omavaraisuudesta puunhankinnassaan.
Stora Enso on tehnyt laajoja muutoksia liiketoiminnan uudistamiseksi kolmen viime vuoden aikana uuden johdon ohjauksessa ja tarkka pääoman kohdentaminen on olennainen osa konsernin päivittäistä toimintaa. Yhtiö on nyt taloudellisesti, toiminnallisesti ja strategisesti sellaisessa kunnossa, että se pystyy selviytymään paremmin markkinoiden vaihteluista ja samalla investoimaan kasvuun uusiutuvissa pakkauksissa, kestävissä rakentamisen ratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa.

Tulosohjeistus

 • Stora Enson vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan pienempi kuin vuoden 2022 operatiivisen liiketuloksen (1891 milj. euroa).

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q4/22 Q4/21 Muutos Q3/22 Muutos 2022 2021 Muutos%2022-2021
% %
Q4/22 Q4/22
-Q4/21 -Q3/22
Liikevaihto 2 864 2 719 5,3 % 2 963   -3,3 % 11 680 10 14,9 %
164  

Operatiivinen 515   602   -14,4 689   -25,2 2 529 2 184   15,8 %
käyttökate % %

Operatiivinen 355   426   -16,7 527   -32,6 1 891 1 528   23,7 %
liiketulos % %

Operatiivinen 12,4 % 15,7 % 17,8 % 16,2 % 15,0 %
liiketulos, %
Liiketulos 705 839 -16,0 511   38,1 % 2 009 1 568 28,1 %
(IFRS) %
Tulos ennen 666 793 -16,1 448   48,7 % 1 858 1 419 30,9 %
veroja (IFRS) %
Katsauskauden 584 616 -5,3 % 367   59,1 % 1 536   1 268 21,2 %
tulos (IFRS)

Korolliset 1 853 2 309 -19,7 2 125 -12,8 1 853   2 309 -19,7 %
nettovelat % %

Operatiivinen 13,2 % 20,4 % 22,2 % 20,9 % 17,8 %
sijoitetun
pääoman
tuotto (ROCE)
ilman Forest
-divisioonaa %
Tulos/osake 0,32   0,32   0,5 % 0,47   -31.6 1,55   1,19   30,9 %
ilman käyvän %
arvon
muutoksia,
euroa
Tulos/osake, 0,74   0,78   -4,7 % 0,47   57,5 % 1,97   1,61   22,4 %
euroa
Nettovelan 0,7   1,1   0,8   0,7   1,1  
suhde
edellisten 12
kk
operatiiviseen
EBITDAan
Henkilöstö 21 004 22 369 -6,1 % 21 804 -3,7 % 21 790 23 071 -5,6 %
keskimäärin

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2022 viimeisen neljänneksen tulosta:
Monella tavalla poikkeuksellisen vuoden jälkeen olen ylpeä siitä, että olemme yltäneet taloudellisen ohjeistuksemme mukaiseen tulokseen vuoden 2022 häiriöistä, korkeasta inflaatiosta ja muutenkin haasteellisesta ympäristöstä huolimatta. Olemme saaneet päätökseen merkittäviä strategisia hankkeita ja edistyneet samalla strategisissa investoinneissamme. Olemme pystyneet kasvua tukevaan innovointiin uusiutuvissa pakkauksissa, vastuullisissa rakennusratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa. Vuoden 2022 tuloksemme osoittaa johtavien markkina-asemiemme vahvuuden ja kykymme sopeutua ennakoivasti ja ketterästi uuteen todellisuuteen tekemällä tarvittavat muutokset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
Teimme poikkeuksellisen tuloksen vuonna 2022: liikevaihtomme oli 11 680 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tapaan ylsimme jälleen historiallisen suureen koko vuoden operatiiviseen liiketulokseen, joka oli 1 891 miljoonaa euroa vuonna 2022, suurin sitten vuoden 2000. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 24 %. Viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5 % 2 864 miljoonaan euroon. Vuosineljänneksen aikana makrotalouden yleinen näkymä oli synkkä ja tiettyjen segmenttien, kuten sahatavaran ja aaltopahvin pintakartongin, markkinat olivat heikot. Tästä huolimatta saavutimme 355 miljoonan euron operatiivisen liiketuloksen. Tämä johtui pääasiassa Biomaterials-divisioonan vahvasta suorituksesta, Forest-divisioonan vakaasta tuloksesta ja jäljelle jääneen paperiliiketoiminnan hyvästä tuloksesta.
Vuosineljänneksen aikana olemme muun muassa tehneet hinnoittelutoimia, lisänneet joustavuutta tuotannon ja varastojen hallinnassa, sekä tehostaneet kustannusten hallintaa lievittääksemme muuttuvien kustannusten jyrkkää nousua ja marginaalien supistumista koko konsernissa. Jatkamme tällä tiellä, kunnes saamme kannattavuuden takaisin, sillä näemme, että vuodesta 2023 tulee heikompi kuin vuodesta 2022. Suhteellisen korkeat omavaraisuusasteet energiassa ja puunhankinnassa sekä vahva hankintatoimi tukevat meitä markkinoiden vaihteluissa.
Packaging Materials -divisioonassa kysyntä ja markkinaosuus olivat vakaita ja kuluttajapakkauskartongin tilauskanta oli vahva, kun taas aaltopahvin markkinakysyntä ja hinnat heikkenivät. Divisioonan kannattavuus heikkeni johtuen pienentyneistä katteista, kun muuttuvat kustannukset nousivat ja volyymit pienenivät. Joidenkin suurimpien tehtaidemme suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien kustannukset kohosivat tilapäisesti ja muodostivat suurimman osan konsernin kunnossapitokuluista. Neljänneksen aikana uudelleen neuvotellut kuluttajapakkauskartongin myyntisopimukset tulevat kompensoimaan inflaatiopaineita asteittain hinnankorotuksilla. Packaging Solutions -divisioonassa aaltopahvipakkausten kysyntä oli suhteellisen vakaata edelliseen vuosineljännekseen vuoteen verrattuna mutta vähäisempää kuin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Kausiluonteisesti vahvan neljännen neljänneksen heikompi tulos johtui pääasiassa kuluttajaluottamuksen laskusta.
Korkea inflaatio ja toimitusketjun haasteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti koko rakennusmarkkinaan, mikä näkyi Wood Products -divisioonamme tuloksessa. Perinteisten sahatuotteiden kysyntä eurooppalaisilla markkinoillamme heikkeni vuoden toisella puoliskolla, ja kehitys oli samansuuntaista mutta nopeampaa Euroopan ulkopuolisilla markkinoillamme vuoden viimeisellä neljänneksellä. Heikentyminen tässä divisioonassa oli nähtävissä myös rakennuslupien kysynnän ja rakennusprojektien aloitusten määrän laskussa. Markkinoihin liittyvä nopea hidastuminen johti tappiolliseen neljänteen neljännekseen. Building Solutions, yksi kasvun painopistealueistamme, sen sijaan kehittyi vakaammin neljänneksen aikana. Kun tämän segmentin prosenttiosuus koko liiketoiminnastamme kasvaa, myös divisioonan tulos vakaantuu ajan myötä.
Toteutamme strategista tiekarttaamme

Toteutimme vuoden ja etenkin sen kolmen viimeisen kuukauden aikana monia strategisia hankkeita, jotka tukevat tavoitettamme lisätä liiketoiminnan joustavuutta, nopeuttaa kasvuohjelmaamme ja muuttaa liiketoiminnan painopistettä.

Viimeisen neljänneksen aikana käynnistimme myös prosessin kuluttajapakkauskartonki- ja metsätoimintomme myynnistä Kiinan Beihaissa. Myynti antaa meille mahdollisuuden kohdentaa enemmän resursseja mittakaavaetuja tuottaviin yksiköihin, jotka palvelevat maailmanlaajuisia ja kasvavia pakkausmarkkinoita, myös Kiinaa.

Kasvustrategiamme edistämiseksi olemme luopuneet suurimmasta osasta paperiliiketoimintaamme ja kohdentaneet resursseja keskeisille strategisille alueille. Investoimme kilpailukykyisimpään kartongintuotantoon Oulussa ja laajensimme asemaamme uusiutuvissa pakkauksissa merkittävällä yritysostolla Alankomaissa. De Jong Packaging Groupin yritysoston tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta Länsi-Euroopassa.

Olemme käynnistäneet uusia yhteistyö- ja kehityshankkeita sekä kumppanuuksia, jotka nopeuttavat innovointia, osaamisen jakamista ja markkinoille pääsyä. Seuraamme myös puupohjaisen akkuteknologian kehitystä. Tässä kuussa meillä oli ilo allekirjoittaa kumppanuussopimus sähköajoneuvojen Polestar-brändin kanssa. Kumppanuuden myötä osallistumme ilmastoneutraaliin Polestar 0 for 2030 -projektiin toimittamalla Lignode-materiaaliamme sähköautojen akkuihin.

Vihreä siirtymä nopeuttaa strategiaamme

Stora Enson tuotteiden kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä maailmanlaajuisesti. Uskomme, että str...

Författare Cision