Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Strax: STRAX: KOMMUNIKÉ FRÅN STRAX AB ÅRSSTÄMMA

Vid dagens årsstämma i Strax AB (publ) beslutades att fastställa
resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019. Vidare beslutades att
de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny
räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan
suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I enlighet
med valberedningens förslag omvaldes Bertil Villard, Anders
Lönnqvist, Gudmundur Palmason, Pia Anderberg och Ingvi T. Tomasson
till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Stämman beslutade därtill att Bertil Villard skulle
omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett (1)
registrerat revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma. I
enlighet med styrelsens rekommendation omvaldes PwC AB, med
huvudansvarig revisor Niklas Renström, till bolagets revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut fattades om att styrelsearvodet skulle förbli oförändrat i
förhållande till föregående år och utgå med 150 000 kronor vardera
till styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare samt utgå med 225 000 kronor till
styrelsens ordförande. Arvode ska därmed utgå till Bertil Villard,
Anders Lönnqvist och Pia Anderberg, varvid styrelsearvode ska utgå
med totalt 525 000 kronor. Beslutades även att revisorsarvodet, för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget
godkänd löpande räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att anta riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Vidare godkändes styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot
kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med
apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya
aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets
registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer
än totalt 10 procent. Det tidigare, vid förra årets årsstämma,
beslutade bemyndigandet avseende nyemission, gällde fram till årets
årsstämma och har således upphört.Årsstämman godkände styrelsens
förslag om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av egna aktier. Förvärv och överlåtelse får ske enligt
följande:

1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på Nasdaq
Stockholm.

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram
till årsstämman 2021.

3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet
vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i
bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som förvärvats
med stöd av detta bemyndigande.

4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på
Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta
säljkursen.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att anta
ett optionsprogram och emission av teckningsoptioner.
Optionsprogrammet riktar sig till verkställande direktören, andra
ledande befattningshavare och övriga anställda i Strax. Sammanlagt
omfattar optionsprogrammet maximalt cirka 26 personer och högst kan 4
095 000 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet. Varje
teckningsoption berättigar under perioden 1 juli 2023 till och med 30
september 2023 till teckning av en aktie i bolaget till en kurs
motsvarande 130 procent av Strax-aktiens volymviktade genomsnittspris
på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar räknat från och
med dagen efter årsstämman 2020. Vid utnyttjande av samtliga 4 095
000 teckningsoptioner innebär optionsprogrammet en utspädning om
cirka 3,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Strax.

Mer information om årsstämmans beslut återfinns i de fullständiga
förslag som har upprättats och som återfinns på bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta Gudmundur Palmason, VD,
Strax AB, tel. +46 8 545 017 50.

Om STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila tillbehör.
STRAX utvecklar och driver varumärken genom en "omni-channel
strategi". Strax har två kompletterande verksamheter - egna
varumärken och distribution (retail och online marknadsplatser) - där
livsstils audio varumärket Urbanista är flaggskeppet tillsammans med
de licensierade varumärkena inom adidas. Genom plattformen för
retaildistribution i europa representerar STRAX 40 ledande varumärken
inom mobila tillbehör, medan Brandvault fokuserar på internetbaserade
marknadsplatser globalt. Försäljningen sker i alla
nyckel-försäljningskanaler som telekomoperatörer,
konsumentelektronik, lifestyle retailers och direkt till konsument
online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess
vuxit världen över. I dag har STRAX cirka 200 anställda i 12 länder,
med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i
Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/strax/r/strax--kommunike-fran-strax-ab-arssta...
https://mb.cision.com/Main/661/3120243/1253888.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.