Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Studsvik AB: Studsvik flyttar fram årsstämma

Styrelsen i Studsvik AB (publ) har med anledning av den rådande
situationen kring covid-19 beslutat att flytta fram bolagets
årsstämma till tisdagen den 23 juni 2020. Förhoppningen är att
stämman då kan arrangeras med lägre risk för aktieägares,
medarbetares och andra intressenters hälsa och välbefinnande.

Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 29 april i World Trade
Center i Stockholm.

Anmälan till stämman kan göras fram till tisdagen den 16 juni 2020. De
aktieägare som redan anmält sig ligger kvar som anmälda.

Den framflyttade stämman kommer att hållas tisdagen den 23 juni 2020
klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron
1 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 16 juni 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 juni 2020. Anmälan
kan göras på bolagets webbplats www.studsvik.se, på telefon 0155-22
16 42, via fax 0155-26 30 70 eller via e-post studsvik@studsvik.com.
Anmälan kan också göras skriftligen till Studsvik AB, Årsstämman, 611
82 Nyköping. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet
eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
tillfälligt vara införd i eget namn i aktieboken ett par bankdagar
före tisdagen den 16 juni 2020 för att ha rätt att delta i
årsstämman. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om detta i
god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling om
registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta
registreringen till årsstämman bör fullmakt i original och i
förekommande fall behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress senast tisdagen den 16 juni 2020.
Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.studsvik.se.
Formulär skickas även till aktieägare som begär det hos bolaget på
telefon 0155-22 16 42.

Dagordning och beslutsärenden överensstämmer med tidigare utskickad
kallelse.

Styrelsen i Studsvik AB (publ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala
kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och
materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering
samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och
volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
har 550 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på
Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och Nasdaq Stockhoms regelverk för emittenter. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 april 2020 kl.9:30 (CEST).

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsvik-flyttar-fram-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/4019/3083049/1225819.pdf

Författare Cision News