Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Studsvik AB: Välkommen till Årsstämma i Studsvik AB

Styrelsen i Studsvik AB (publ) har med anledning av den rådande
situationen kring covid-19 flyttat fram bolagets årsstämma till
tisdagen den 23 juni 2020.

Anmälan till stämman kan göras fram till tisdagen den 16 juni 2020. De
aktieägare som redan anmält sig ligger kvar som anmälda.

Den framflyttade stämman kommer att hållas tisdagen den 23 juni 2020
klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron
1 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar klockan 15.30. I
rådande situation kommer ingen förtäring att erbjudas och
presentationer från styrelse, VD och revisorer att vara mycket korta.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 16 juni 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 juni 2020. Anmälan
kan göras på bolagets webbplats www.studsvik.se, på telefon 0155-22
16 42, via fax 0155-26 30 70 eller via e-post studsvik@studsvik.com.
Anmälan kan också göras skriftligen till Studsvik AB, Årsstämman, 611
82 Nyköping. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet
eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att
tillfälligt vara införd i eget namn i aktieboken ett par bankdagar
före tisdagen den 16 juni 2020 för att ha rätt att delta i
årsstämman. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om detta i
god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling om
registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta
registreringen till årsstämman bör fullmakt i original och i
förekommande fall behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress senast tisdagen den 16 juni 2020.
Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.studsvik.se.
Formulär skickas även till aktieägare som begär det hos bolaget på
telefon 0155-22 16 42.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och
revisionsutskottens arbete.

8. Verkställande direktörens anförande.
9. Redogörelse för revisionsarbetet under 2019.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

13. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
15. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
16. Val av styrelse.
17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
18. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

20. Årsstämmans avslutande.
Beslutsförslag

Valberedningen bestående av Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar
AB), valberedningens ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Sven
Ericsson (representant för familjen Karinen) och Anders Ullberg
(Studsviks styrelseordförande) har förberett förslagen avseende
punkterna 1, 14, 15, 16, 17 och 18. Styrelsen har förberett förslagen
avseende punkterna 11 och 19.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Studsviks styrelseordförande Anders
Ullberg ska utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2019 och att de till årsstämmans förfogande stående
vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda
styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 15

Valberedningen föreslår att arvodena till bolagsstämmovalda
styrelseledamöter ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:

·
·
· 650 000 kronor till styrelsens ordförande
· 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår vidare att arvodena till ledamöterna i
revisionsutskottet ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:

·
·
· 150 000 kronor för utskottets ordförande
· 75 000 kronor vardera för utskottets övriga ledamöter

Valberedningen föreslår vidare att något arvode liksom tidigare inte
ska utgå för arbete i ersättningsutskottet samt att revisorsarvode
ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Peter Gossas, Anna
Karinen, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg samt omval av Anders
Ullberg som styrelsens ordförande.

Punkt 17

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av
årsstämman 2021.

Punkt 18

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att utse en ny
valberedning inför årsstämman 2021 bestående av ledamöterna Jan
Barchan (Briban Invest), Sven Ericsson (familjen Karinen), Peter
Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och Anders Ullberg (styrelsens
ordförande).

Förslaget baseras på den av årsstämman 2010 antagna instruktionen för
utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har inte
funnit något skäl att föreslå ändring av den instruktion som gäller
för valberedningen, vilken därför fortsättningsvis ska gälla till
dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 19 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i Studsvik

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga
medlemmar i lednings-gruppen. Riktlinjerna fastslår de principer som
bolaget tillämpar för ersättning till dessa.

Riktlinjernas främjande av bolagets strategi, långsiktiga intressen
och hållbarhet

Information om bolagets strategi återfinns i årsredovisningen. En
framgångsrik implementering av strategin och tillvaratagandet av
bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet,
förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade
medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda en
konkurrenskraftig ersättning.

Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas
ett konkurrens-kraftigt ersättningspaket.

Formerna av ersättning m.m.

Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och består av följande
komponenter: fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och
andra förmåner.

(i) Fast lön

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn bl a till kompetens,
ansvarsområde, erfarenhet och prestation. En sådan utvärdering görs
årligen av ersättningsutskottet som underlag för sina beslut och det
förslag till fast lön för verkställande direktören, som utskottet
lämnar till styrelsen för beslut.

(ii) Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av
fast lön och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier
som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Vissa av kriterierna
kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål.
Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets strategi
och långsiktiga intressen.

När årsbokslut godkänts av styrelsen görs en bedömning i vilken
utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar efter
ersättningsutskottets beredning för sådan bedömning såvitt avser
rörlig kontantersättning till verkställande direktören. För övriga
befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

(iii) Pensionsförmåner

För verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen
ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning
ska inte vara

pensionsgrundande. Pensionspremierna ska uppgå till högst 35 procent
av den fasta årliga kontantlönen.

(iv) Andra förmåner

Andra förmåner kan bl a innefatta sjukvårdsförsäkring och bilförmån.
Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får
sammanlagt uppgå till högst

10 procent av den fasta årliga kontantlönen.
Tvingande lag- och kollektivavtalsbestämmelser

Inget i dessa riktlinjer ska i förekommande fall inskränka tvingande
lagstiftning eller kollektivavtalsbestämmelser.

Upphörande av anställning

Medlem i ledningsgruppen kan avsluta sin anställning med sex månaders
uppsägningstid. Om anställningen upphör på bolagets initiativ ska
ersättning under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag ej
överstiga 18 fasta månadslöner.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer
ska lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktas genom
att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid
utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens
beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och
de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och genomföra
riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter
ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta
förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram
förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess
att nya riktlinjer antagits av årsstämman.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m.
till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare
frågor om principer för ersättning till koncernledningen och
godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning m.m.
till koncernledningen.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga
ersättn...

Författare Cision News