Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-21

Styrelsen i SpectrumOne har ansökt om Bolagsverkets godkännande för att dela ut 374 220 904 aktier i Observit AB till befintliga aktieägare

Som tidigare kommunicerats förvärvade SpectrumOne AB samtliga aktier i Observit AB med intentionen att apportera in Trafikportalen och sedermera dela ut bolaget till befintliga aktieägare i SpectrumOne AB för att därefter lista detsamma på en av MTF-plattformarna i Stockholm. Förberedelserna för att lista Observit AB påbörjades omedelbart efter förvärvet genom beslut om att göra bolaget publikt, till ett avstämningsbolag, sammanslagning med Trafikportalen, m.m. Dessutom har det på en genomförd årsstämma i Observit AB fattats beslut om en split 3 400:1, innebärande att antalet aktier i Observit AB efter att beslutet registrerats hos Bolagsverket kommer att uppgå till 466 010 800 stycken. Av dessa aktier har SpectrumOne AB ansökt om Bolagsverkets godkännande för att få dela ut 374 220 904 stycken, dvs drygt 80 % av samtliga aktier i Observit AB.

Skälet till att Bolagsverkets godkännande behövs är att Spectrumone AB under 2019 beslutade om minskning av aktiekapitalet genom förlusttäckning och att det därför enligt aktiebolagslagen 20 kap 30 § krävs Bolagsverkets godkännande för att göra en utdelning inom tre år från beslutet om minskning av aktiekapitalet. Bolagsverkets prövning är endast av formell natur och innebär att en kallelse går ut till okända borgenärer via Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsetiden är två månader. SpectrumOne har varit i kontakt med kända borgenärer och underrättat dessa om den kommande vinstutdelningen.

Preliminär tidplan

28 februari 2022 - Bolagsverkets godkännande av vinstutdelningen

17 mars 2022 - Extra bolagsstämma avseende vinstutdelning

21 mars 2022 - Avstämningsdag för utdelning av aktier i Observit AB

Q2 2022 - Listning av Observit AB på någon av MTF-plattformarna i Stockholm

För mer information: 

Fredric Forsman
Styrelseordförande
 +46 73 978 78 44 
fredric@spectrumone.com 

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB (556072-2596) 
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
ca@aktieinvest.se 
www.aktieinvest.se

Om SpectrumOne AB

SpectrumOne är ett ledande teknikföretag som levererar en avancerad plattformssvit för datahantering, analys och kommunikation. SpectrumOne erbjuds i en SaaS-onlinetjänstsändning med omfattande marknadsdata från olika professionella leverantörer, och erbjuder en unik lösning till många ledande aktörer inom industrisegment i olika länder. SpectrumOne gör det möjligt för kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsikt och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartfunktioner. SpectrumOne gör att data snabbt kan aktiveras och operationaliseras, vilket driver aktiviteter från kundkommunikation till datavetenskap som stöder affärsanalys, strategi och tillväxt. Allt detta kan aktiveras samma dag med omedelbara resultat. SpectrumOnes huvudkontor är baserat i Stockholm, Sverige, med ansvar för nordisk försäljning och strategi, med ytterligare försäljning och affärsutveckling i Oslo, Norge. SpectrumOne är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.spectrumone.com

Författare Cision