Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

SVEDBERGS: Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer
556052-4984, kallas härmed till årsstämma 25 april 2019, kl. 15.00 på
bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2019.
Dels senast 18 april 2019 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se
eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp
alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 17 april 2019, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin
rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person
skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt
aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband
med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:

Namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal
aktier samt eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse,
koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt
granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor
till ledande befattningshavare.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

c) Avstämningsdag för eventuell utdelning.

d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer

10. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
suppleanter, samt val av

revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning.

13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor
för ledande

befattningshavare.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade
nyemissioner i

förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget

15. Övriga frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkten 1 - Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Ricard
Wennerklint och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen - Utdelning och avstämningsdag:

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kronor per aktie som utdelas i
maj 2019. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 29 april. Med
denna avstämningsdag beräknas utdelningen utbetalas, genom Euroclear
Sweden AB, 3 maj 2019.

Punkterna 9-11 på dagordningen - Val av styrelse och revisorer samt
beslut om arvoden

Valberedningen föreslår följande:

Totalt arvode till styrelsens inklusive ersättnings- och
revisionsutskott utgår med

1 300 000 kr (1 300 000).
· Att arvode till ordföranden utgår med 400 000 kronor (400 000
kronor fg år) och till var och en av de ledamöter som inte är
anställda i bolaget utgår arvode med 200 000 kronor (200 000 kronor
fg år).

· Arvode till ersättnings- respektive revisionsutskott utgår med
totalt 100 000 kr (100 000 kronor fg år)

· Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd
räkning.

· Att antalet styrelseledamöter skall vara 5 (5), inklusive
ordförande och utan suppleanter.

· Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett
år, det vill säga till årsstämman 2020 och att inga
revisorssuppleanter utses.

· Att till ordförande omvälja Anders Wassberg.
· Att till ledamöter omvälja Anders Wassberg, Martin Svalstedt, Jan
Svensson, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen.

Uppgifter om alla styrelseledamöter finns på www.svedbergs.se

Punkten 12 - Val av valberedning - principer för hur valberedning
skall inrättas

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade
principer för hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på bolagets
hemsida.

Punkten 13 - Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för
ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön
skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt
befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön baserad på
koncernens resultatförbättring. Rörlig lön får maximalt uppgå till 50
procent av den fasta ersättningen och ej vara semester- eller
pensionsgrundande. Befattningshavarnas pensioner skall vara
premiebestämd och följa ITP-planen.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida senast 2
april.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om
nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av
aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier eller 2 650 000 kronor.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission
med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i
13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa
övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska
baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att
bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa
köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag, delar
av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde
för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar
en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut
biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Följande handlingar kommer senast 2 april 2019 att finnas tillgängliga
på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida,
www.svedbergs.se

· Årsredovisning inklusive koncernredovisning och
revisionsberättelse

· Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning
· Revisorernas yttrande över ersättning till ledande
befattningshavare

· Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för
ersättning till ledande befattningshavare

· Fullmaktsformulär
Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare
som så begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen
och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 B-aktier. Samtliga aktier
har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2019

Styrelsen

Informationen i denna kallelse är sådan som Svedbergs skall
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 20 mars 2019, kl. 10.00

Information beträffande kallelse lämnas av VD Per-Arne Andersson på
0321-53 30 00.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att
tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler
och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla,
tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna
varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på
badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla
behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i
Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där
merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet
under varumärkena Svedbergs och Macro Design.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/svedbergs/r/kallelse-till-arsstamma-for-svedb...
https://mb.cision.com/Main/1030/2766249/1009701.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.