Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-09-14

Sverige: BNP +1,3 % i årstakt under 2 kv (SIX +1,9 %) (Forts)

(SIX) Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3
procent under det andra kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal
året innan. Säsongsrensat innebär det en kvartalstakt på +0,7
procent jämfört med kvartalet innan.

Det framgår av SCB:s reviderade nationalräkenskaper.

Enligt SIX Market Estimates sammanställning av sju
analytikers estimat förväntades den kalenderkorrigerade
BNP-tillväxten ha hamnat på +1,9 procent i årstakt under
kvartalet (intervall +1,5 till +2,3 procent med en median på
+1,9 procent). Kvartalstakten väntades ha uppgått till +1,0
procent (spann +0,5 till +1,4 procent med en median på +1,0
procent).

De preliminära siffrorna visade en kvartalstakt på 1,4
procent och en årstakt på 2,3 procent. Den nu nedjusterade
årsutvecklingen till 1,3 procent beror i stor utsträckning på ny
information främst för utrikeshandeln med tjänster, lager och
offentlig konsumtion.

"Hushållskonsumtionen, fasta bruttoinvesteringarna och
exportnettot lämnade störst bidrag till BNP-tillväxten", skriver
SCB.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 0,8 procent.
Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,4 procent. Fasta
bruttoinvesteringar ökade med 2,0 procent. Lagerinvesteringarna
hade däremot en negativ effekt med 0,5 procentenheter på
BNP-utvecklingen. Exporten var oförändrad medan importen
minskade med 1,0 procent.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,8 procent. De
varuproducerande branscherna bedöms ha ökat med 1,1 procent.
Tjänstebranscherna ökade med 2,2 procent. Offentliga
myndigheters produktion bedöms ha ökat med 1,5 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,7 procent
medan antalet arbetade timmar var oförändrade. Medelarbetstiden
i hela ekonomin minskade med 0,7 procent.

Jämfört med publiceringen den 30 maj 2012 har
BNP-utvecklingen för helåret 2010 reviderats upp med 0,4
procentenheter till 6,6 procent. Utvecklingen år 2011 ligger
kvar på 3,9 procent. Inom åren har kvartalsdata justerats
något.

Hela den säsongrensade BNP-serien ändras något när ett nytt
kvartal tillkommer. Den största ändringen slår på första
kvartalet 2012 med minus 0,7 procentenheter.

Tabell Sverige BNP
Månad BNP till marknadspris i årstakt, %
--------------------------------------------------------------
2 kv 12 +1,3
1 kv 12 +1,3
4 kv 11 +1,1
3 kv 11 +4,3
2 kv 11 +4,7
1 kv 11 +5,8

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.