Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Swedbank: Välkommen till Swedbanks årsstämma 2020

19 februari 2020

Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma på Cirkus,
Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, torsdagen den 26 mars 2020 kl.
11:00.

Aktieägare är välkomna från kl. 09:15. Före stämman kan aktieägarna
träffa Swedbanks ledning samtidigt som vi bjuder på lättare tilltugg.

Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer stämman att
simultantolkas till engelska.

Anmälan mm
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 20 mars 2020
("Avstämningsdagen"), dels anmäla sitt deltagande, och eventuellt
antal biträden (högst två), till Swedbanks huvudkontor senast den 20
mars 2020.

Anmälan kan ske:
· med brev under adress Swedbank AB, "Årsstämman", c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller

· per telefon 08-402 90 60, eller
· på http://www.swedbank.se/arsstamma
Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer
att skickas ut med början den 21 mars 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för
räkenskapsåret 2019

b) Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
för räkenskapsåret 2019

c) Anförande av verkställande direktören
8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2019

9. Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning

10. a-u) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören

11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. a-j) Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelseordförande
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om
värdepappersmarknaden

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier utöver vad som angivits i punkt 17

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibler

20. Beslut om prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år
2020

a) Godkännande av styrelsens beslut om generellt prestations- och
aktiebaserat ersättningsprogram för år 2020 ("Eken 2020")

b) Godkännande av styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i
form av aktier enligt individuellt program 2020 ("IP 2020")

c) Beslut om överlåtelse av egna aktier
21. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende
avskaffandet av möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering.

22. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende
representation för små och medelstora aktieägare i Swedbank AB:s
styrelse och valberedning

23. Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson angående särskild
granskning av revisorernas handlande

24. Stämmans avslutande
Läs hela kallelsen i bifogat pdf dokument. Kallelsen i sin helhet
finns också på http://www.swedbank.se/arsstamma där även anmälan kan
göras.

Media
Representanter från media är välkomna från klockan 10:15.
Efter stämman är representanter för media också välkomna till
pressträff med Swedbanks styrelseordförande och VD.

Välkommen med din anmälan till Swedbanks presschef Unni Jerndal, tfn +
46 73 092 11 80 eller e-post: unni.jerndal@swedbank.com.

För att delta på pressträffen krävs presslegitimation eller
motsvarande.

Kontakt:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel: + 46 72
740 63 38

Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel: +46 73 092 11 80
Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168
kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019
uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på
www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedbank/r/valkommen-till-swedbanks-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/67/3039573/1196969.pdf
https://mb.cision.com/Public/67/3039573/a187d3c31789ee68.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.