Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Swedencare AB (publ): Swedencare AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020

Ökade marknadssatsningar ger rekordomsättning

PERIODEN I SAMMANDRAG

FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI - 31 MARS 2020

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år.

· Nettoomsättningen uppgick till 37 726 TSEK (30 551 TSEK),
motsvarande en ökning om 23%

· Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 15%
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 430
TSEK (10 816 TSEK), motsvarande en minskning om 4% respektive en
EBITDA-marginal om 27,6% (35,4%)

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 10 714
TSEK (10 679 TSEK), motsvarande en EBIT-marginal om 28,3% (34,9%)

· Resultatet efter skatt uppgick till 8 441 TSEK (8 508 TSEK)
· Resultat per aktie beräknat på 15 801 980 aktier 0,53 SEK (0,54
SEK)

· Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 44 092 TSEK (35
252 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Under första kvartalet har pandemin covid-19 brutit ut. Swedencare
följer utvecklingen noggrant tillsammans med våra återförsäljare och
utvärderar i vilken utsträckning denna kan komma att påverka
företagets verksamhet på kort och lång sikt. Vi förväntar oss att den
underliggande efterfrågan på våra produkter inte kommer att minska på
grund av covid-19 pandemin, dock väntas en viss tidsförskjutning av
beställningar från våra distributörer då de i sitt led blir påverkade
av minskade butiksbesök samt begränsningar på grund av logistik. I
dagsläget är det omöjligt att ge några framåtriktade bedömningar i
vilken omfattning detta eventuellt kan påverka verksamheten följande
kvartal.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

Det finns inga väsentliga händelser efter det första kvartalets utgång
att kommentera utöver det som beskrivs ovan avseende påverkan på
grund av covid-19 pandemin.

VD HAR ORDET

Samhället ser idag helt annorlunda ut än när vi, för endast ett
kvartal sedan, förväntansfulla öppnade 2020. Ingen lämnas opåverkad
av covid-19 situationen men trots utmaningarna har vi levererat ett
kvartal med en omsättningsökning på 23% och med en EBIT-marginal i
linje med våra målsättningar. Dessutom har vi flera spännande projekt
och samarbeten både att glädjas över och se framemot.

Som jag nämnde i Bokslutskommunikén förväntade vi oss att covid-19
skulle påverka oss med en tidsförskjutning i orderläggning från vissa
marknader. Denna tidsförskjutning bekräftades när Kina, som drabbades
först, i princip stängde all fysisk handel under mars månad. Den
ökade satsningen på online-försäljning påverkades samtidigt av både
leverans- och logistikproblem. Vår kinesiska återförsäljare lägger
vanligtvis en beställning per kvartal, denna gång uteblev dock
beställningen under Q1. Den kinesiska marknaden har nu börjat komma
igång igen och vi levererar under Q2 en större beställning. Vår
återförsäljare rapporterade nyligen att de, trots utmaningarna under
Q1, lyckades nå samma omsättning under kvartalet som motsvarande
period föregående år.

I Europa, USA och resten av Asien har covid-19 pandemin inte haft
någon större påverkan på omsättning eller resultat under Q1 även om
transporter och logistik har inneburit begränsningar och aktiviteter
blivit inställda alternativt flyttade. Våra leverantörer och deras
fabriker har fortsatt producera enligt plan.

Med en markant lägre trafik och efterfrågan i butiker förväntar sig
våra distributörer att deras påfyllda lager, efter leveranser under
Q1, sannolikt kommer att räcka längre, något som bedöms påverka
beställningar till oss i Q2 och eventuellt följande kvartal - till
vilken grad är dock svårt att prognostisera idag. Vi fortsätter ha en
nära dialog med våra distributörer runt om i världen för att stötta
dem och vi bidrar bland annat med extra marknadsföringsmaterial och
kampanjer.

Även om vi förväntar oss en temporär nedgång i beställningar från
vissa distributörer ser vi fortsatt en stark långsiktig tillväxt i
efterfrågan då husdjursmarknaden fortsätter att växa. Dels ökar
antalet nya husdjur på nästan alla marknader och dels har ett ökat
hemarbete kommit att innebära att "Pet Parents" spenderar extra tid
med sina hundar och katter - de fyrbenta familjemedlemmarna har
blivit än viktigare.

Trots utebliven försäljning till Kina, som är vår största externa
marknad, stod Övriga Asien för 14% av kvartalets försäljning. Främsta
bidragsgivare var Korea som mer än fördubblade omsättningen jämfört
med samma period föregående år, detta efter en större beställning som
även innehöll våra nya Mini Dental Bones.

Vårt avtal med Amazon som slöts i höstas har haft starkt positiv
påverkan i Q1. I UK fördubblades försäljningen till Amazon jämfört
med samma period föregående år, då försäljningen till Amazon gick via
en grossist. Samarbetet har flera fördelar, vi har exempelvis full
kontroll på leveransen och över hur våra varumärken presenteras och
visas på plattformen. Om försäljningen under kvartalet har påverkats
positivt genom uppfyllnad av Amazons lager och/eller covid-19
situationen kan man bara spekulera i men onlineförsäljningen har ökat
kraftigt under en längre tid och trenden förväntas fortsätta. Vi
utökar därför våra satsningar inom online, dels på kort sikt för att
möta begränsningen inom den fysiska handeln och dels på lång sikt för
att nå fler kundgrupper. I det längre perspektivet kan ett förändrat
kortsiktigt shoppingbeteende, betingat av covid-19 situationen, komma
att innebära att hushållen i ökad utsträckning fortsätter handla mer
online även när krisen är över.

Vårt foderprojekt med Canagan fortsätter framgångsrikt och deras
dentalfoder finns nu på 25 marknader, produkterna marknadsförs bl.a.
i Ryssland, Japan och Tyskland. Jag kan med glädje rapportera att vi
nu tar ännu ett steg att utveckla denna produktgrupp genom att vi
under kvartalet har ingått ett exklusivt avtal med en foderproducent
för den brasilianska marknaden, den största marknaden i världen efter
USA på djurfoder. Jag ser fram emot att presentera mer detaljer om
detta i nästa rapport. Vi fortsätter lansera våra populära Dental
Bones på allt fler marknader och under det gångna kvartalet var
försäljningen 60% högre än under motsvarande kvartal 2019.

Vi levererar en EBIT på 10,7 MSEK motsvarande en marginal på 28,3%
vilket är i linje med vår långsiktiga målsättning. Vår ökade
marknadssatsning ger resultat samtidigt som satsningen innebär ökade
kostnaderna dels genom samarbetet med Amazon och dels genom de
marknads- och introduktionskampanjer som genomfördes i nya
butikskedjor i USA i början av Q1. EBIT påverkades även positivt av
en svagare krona under kvartalet.

Vi har alla fått erfara hur snabbt vardagen kan förändras och vi delar
alla önskan om att så snart som möjligt kunna gå tillbaka till ett
normalt läge. Till dess gör vi vårt bästa för att påverka situationen
för våra kunder och samarbetspartners.

Ta hand om er,

Jenny Graflind, VD

Malmö den 21 april 2020

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns
tillgänglig på www.swedencare.se

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Graflind, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399 Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den
globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt,
hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff® och
NutriScience® säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt
distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike,
Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive
ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning
har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen
och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av
internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedencare-ab--publ-/r/swedencare-ab--publ--d...
https://mb.cision.com/Main/14381/3092335/1232376.pdf
https://mb.cision.com/Public/14381/3092335/a3c6737db591bc62.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.