Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Swedencare AB (publ): Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2018

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 25 april 2019,
fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Lagerberg,
Per Malmström, Johan Bergdahl, Håkan Svanberg och Thomas Eklund samt
nyval av Sara Brandt. Per Malmström omvaldes till styrelsens
ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig
revisor.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av
övriga styrelseledamöter med undantag för anställda i Bolaget, totalt
900 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende principer för hur valberedning utses

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning
innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per
den 30 september äger utse varsin ledamot.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital med högst 150 000 kronor genom nyemission
av högst 3 000 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra
finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av
företag, verksamheter och/eller produkt- respektive
varumärkesrättigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 0170
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se (hakan.lagerberg@swedencare.se)

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399 Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den
globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt,
hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och
NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt
distributionsnät omfattande sex egna dotterbolag i Frankrike,
Spanien, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett
internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har
ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och
ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell
marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 18.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedencare-ab--publ-/r/swedencare-ab--publ--k...
https://mb.cision.com/Main/14381/2797016/1031996.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.