Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Swedencare AB (publ): Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2019

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 21 april 2020,
fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Beslut avseende utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med
0,70 kronor per aktie, motsvarande totalt 11 061 386 kronor.
Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 23 april 2020.
Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 28 april
2020.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen har modifierat sitt förslag och årsstämman beslutade
att omvälja styrelseledamöterna Håkan Lagerberg, Per Malmström, Johan
Bergdahl, Håkan Svanberg, Thomas Eklund och Sara Brandt. Per
Malmström omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig
revisor.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av
övriga styrelseledamöter med undantag för anställda i Bolaget, totalt
1 050 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende principer för hur valberedning utses

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning
innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per
den 30 september äger utse varsin ledamot.

Beslut avseende incitamentsprogram, innefattande riktad emission av
teckningsoptiner av serie 2020/2023 samt överlåtelse av
teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för
bolagets anställda, inklusive beslut om emission av högst 216 000
teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital med högst 75 000 kronor genom nyemission av
högst 1 500 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport,
kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3
och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässiga
villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra
finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av
företag, verksamheter och/eller produkt- respektive
varumärkesrättigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Graflind, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 8554
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399 Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den
globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt,
hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff® och
NutriScience® säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt
distributionsnät omfattande sju egna dotterbolag i Frankrike,
Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive
ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning
har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen
och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av
internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 20.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedencare-ab--publ-/r/swedencare-ab--publ--k...
https://mb.cision.com/Main/14381/3093606/1233385.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.