Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Swedish Orphan Biovitrum AB: Kallelse till årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi?) org. nr
556038-9321, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020
kl. 15.00 på Stockholm City Conference Centre, Norra Latin,
Drottninggatan 71B, Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens höjda risknivå
för smittspridning i Sverige vill Sobi så långt det är möjligt
begränsa fysisk närvaro vid årsstämman. Sobi uppmanar därför alla
aktieägare att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud
eller att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman (om det
erbjuds, se nedan). Euroclear Sweden AB har erbjudit sig att, utan
kostnad, tillhandahålla en möjlighet för aktieägare som vill
företrädas av ombud att utse ett av Euroclear Sweden AB anvisat ombud
att rösta enligt aktieägarens instruktioner. Mer information om den
möjligheten finns på www.euroclearproxy.se. Eventuella frågor som
aktieägare vill ta upp kan med fördel skickas in till Sobi före
stämman på ir@sobi.com.

Sobis styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minska
riskerna för smittspridning vid årsstämman:

· Inregistrering till årsstämman börjar från kl. 14:30.
· Ingen förtäring kommer att serveras.
· Verkställande direktörens anförande och andra anföranden kommer
att kortas ned i syfte att minska årsstämmans längd.

· Inga externa gäster bjuds in.
Nya tillfälliga lagregler innebär en möjlighet för bolaget att ordna
med poströstning till årsstämman; d.v.s. den som väljer att inte
deltaga fysiskt på stämman kan lämna sin röst i förväg till bolaget.
Sobi kan komma att ordna med poströstning. Information om detta
kommer i så fall att finnas tillgänglig på Sobis hemsida,
www.sobi.com.Ta gärna del av Folkhälsomyndighetens information och
rekommendationer. Sobi följer utvecklingen och myndigheters
rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om
årsstämman på Sobis hemsida, www.sobi.com.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 7 maj 2020,

dels anmäla sig till bolaget via bolagets hemsida: www.sobi.com, per
post till adress: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), "Årsstämma",
112 76 Stockholm eller per telefon 08-697 31 91 senast torsdagen den
7 maj 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-
eller organisations-nummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella
ombud/biträden.

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 299
977 839. Samtliga aktier är stamaktier som medför rätt till en röst
vardera. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 5 678 099
stamaktier, vilka inte kan företrädas vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman,
inregistrera sina aktier i eget namn, så att vederbörande är
registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 7 maj 2020. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i eget
namn bör underrätta förvaltaren i god tid före detta datum. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från
utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten,
dock högst fem år. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som
gäller på dagen för bolagsstämman och bör i vart fall inte vara äldre
än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida www.sobi.com
och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Verkställande direktörens anförande.
9. Redogörelse för styrelsens och styrelsekommittéernas arbete.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna samt revisorn.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.

15. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.

a. Val av Håkan Björklund till styrelseledamot (omval);
b. Val av Annette Clancy till styrelseledamot (omval);
c. Val av Matthew Gantz till styrelseledamot (omval);
d. Val av Lennart Johansson till styrelseledamot (omval);
e. Val av Helena Saxon till styrelseledamot (omval);
f. Val av Elisabeth Svanberg till styrelseledamot (omval);
g. Val av Staffan Schüberg till styrelseledamot (nyval);
h. Val av Håkan Björklund till styrelseordförande (omval); och
i. Val av Ernst & Young AB till bolagets revisor (omval).
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Beslut om inrättande av ett Chefsprogram och ett Personalprogram i
enlighet med A.I respektive A.II samt säkringsåtgärder i anledning
därav i enlighet med B eller C.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

20. Beslut om överlåtelse av egna aktier.
21. Stämmans avslutande.
Förslag till stämmoordförande, styrelsearvode och revisorsarvode,
antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter samt val av styrelseordförande, styrelseledamöter
och revisor (punkterna 2, 13, 14 och 15)

Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), som består av
Håkan Björklund (styrelsens ordförande), Petra Hedengran, ordförande
(Investor AB), Lennart Francke (Swedbank Robur fonder) och Anders
Oscarsson (AMF och AMF Fonder), föreslår följande.

·
att advokat Eva Hägg från Mannheimer Swartling Advokatbyrå utses till
årsstämmans ordförande,

·
att styrelsearvode ska utgå med 1 500 000 kronor till styrelsens
ordförande och 490 000 kronor till varje övrig stämmovald
styrelseledamot, att arvode för arbete i revisionskommittén ska utgå
med 160 000 kronor till dess ordförande och med 100 000 kronor till
varje övrig ledamot i kommittén, att arvode för arbete i
ersättningskommittén ska utgå med 110 000 kronor till dess ordförande
och med 60 000 kronor till varje övrig ledamot i kommittén samt att
arvode för arbete i den vetenskapliga kommittén ska utgå med 110 000
kronor till dess ordförande och med 60 000 kronor till varje övrig
ledamot i kommittén,

·
att, i tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt
styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå ett mötesarvode om 10 000
kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden och att
ett mötesarvode om 3 000 amerikanska dollar ska utgå till ledamot
boende utanför Europa,

·
att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga debiteringsnormer och
enligt godkänd räkning,

·
att sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses,

·
att en revisor utan revisorssuppleant utses,

·
att omval sker av styrelseledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy,
Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon och Elisabeth Svanberg
som styrelseledamöter, att nyval sker av Staffan Schüberg som
styrelseledamot samt att Håkan Björklund omväljs som styrelsens
ordförande, och

·
att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor fram till slutet av
årsstämman 2021 i enlighet med revisionskommitténs rekommendation.

Staffan Schüberg

Staffan Schüberg föddes 1969 och har en har kandidatexamen (Hons) i
företagsekonomi från London Guildhall University, Storbritannien.

Staffan Schüberg är sedan 2018 verkställande direktör och
styrelseledamot i ESTEVE Group. Han är styrelseledamot även i Dizlin
Pharmaceuticals AB, European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations (EFPIA) och Corporacíon Químico Farmacéutical Esteve
S.A. Staffan Schüberg har omfattande erfarenhet från
läkemedelsindustrin och mer än 20 års erfarenhet av positioner som
ledande befattningshavare och styrelsearbete, innefattande ett antal
seniora positioner inom Lundbeck A/S, bland annat som Regional Vice
President för södra och västra Europa, verkställande direktör och
styrelseordförande för den amerikanska verksamheten och Global Chief
Commercial Officer på koncernnivå.

Valberedningen rekommenderar de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna
att bygga upp eget innehav av aktier i bolaget

Liksom tidigare år rekommenderar valberedningen styrelsen för Swedish
Orphan Biovitrum AB (publ) att anta en policy enligt vilken
styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under
en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) till ett marknadsvärde som
förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode
för kommittéarbete.

Förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 11)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i
ny räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 16)

Bestämmelserna i dessa riktlinjer omfattar medlemmar i den
verkställande ledningen i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
("Bolaget" eller "Sobi"). Riktlinjerna omfattar även eventuell
ersättning till styrelseledamöter, med undantag för arvoden beslutade
av bolagsstämman. [1] Riktlinjerna är framåtblickande och ska
tillämpas på avtal om ersättningar, och förändringar i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.
Riktlinjerna omfattar inte e...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.