Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Swedish Orphan Biovitrum AB: Kommuniké från Swedish Orphan Biovitrums ("Sobi") årsstämma

Vid Sobis årsstämma i Stockholm tidigare idag beslutade aktieägarna, i
enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade
att de till förfogande stående vinstmedlen om 12 569 323 779 kronor
balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse, fastställande av styrelsearvode och val av revisor

Ordinarie ledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz,
Lennart Johansson, Helena Saxon och Elisabeth Svanberg omvaldes som
styrelseledamöter och Staffan Schüberg valdes till ny styrelseledamot
för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund
omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet
med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i Sobi för perioden intill
slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ändring av
bolagsordningen, långsiktiga incitamentsprogram, bemyndigande för
styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
och/eller teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om ändring
av bolagsordningen.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande
av långsiktiga incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med
anledning av programmen i form av en riktad emission av högst 3 837
672 C aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga
emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 3 671 127 egna
stamaktier till deltagare i programmet. Det s.k. Chefsprogrammet
riktas till högst 310 anställda och innefattar en möjlighet att
erhålla Sobi-aktier efter en treårig intjänandeperiod, förutsatt
uppfyllande av prestationsvillkor avseende totalavkastning och årlig
omsättning. Cirka 31 anställda tilldelas även personaloptioner som
ger rätt att, under en period om tre till fem år efter tilldelning,
förvärva Sobi-aktier till ett lösenpris om 105 % av volymviktad
genomsnittlig kurs under 10 handelsdagar före intjänandeperiodens
början, förutsatt att Sobi-koncernens faktiska genomsnittliga
omsättning under 2020-2022 uppnår eller överstiger målen i den av
styrelsen fastställda budgeten. Det s.k. Personalprogrammet riktas
till cirka 810 anställda och innefattar en möjlighet att efter en
treårig intjänandeperiod erhålla två Sobi-aktier för varje egen
Sobi-aktie förvärvad under programmet. Den totala maximala
utspädningseffekten för de båda programmen uppgår till cirka 1,54 %.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till
bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier
som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan
konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande
av teckningsoptioner, får inte överstiga 33 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av
högst 247 655 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa
utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av
Incitamentsprogram 2017.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan
laddas ner från www.sobi.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2020, klockan
16:15 CEST.

Om Sobi?
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag
som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta
sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom
hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka
1400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och
Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder
SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedish-orphan-biovitrum-ab/r/kommunike-fran-...
https://mb.cision.com/Main/14266/3110354/1247145.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.