Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Sydsvenska Hem: Kommuniké från årsstämma den 25 mars i Sydsvenska Hem AB (publ)

Vid årsstämma den 25 mars 2020 i Sydsvenska Hem AB (publ) fattades
följande beslut:

· Sebastian Frizzo från Pareto Securities utsågs till ordförande vid
årsstämman.

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 juli 2019 - 31 december
2019 intagna resultat- och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 200 142 597 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 7,6 kronor per aktie, innebärande en
utdelning om totalt 18 240 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska
ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp,
innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 1,9 kronor
per aktie, eller totalt 4 560 000 kronor. Föreslås att avstämningsdag
för erhållande av utdelning ska vara den 27 mars 2020, 30 juni 2020,
30 september 2020 och 30 december 2020. Föreslås vidare att 181 902
597 kronor balanseras i ny räkning.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende
räkenskapsåret 1 juli 2019 - 31 december 2019.

· Det beslutades om omval av Lars Linzander och Robert Wadén samt
nyval av Olof Andersson och Karl Runeberg till ordinarie ledamöter
intill slutet av nästa årsstämma. Robert Swartling avböjde omval.
Lars Linzander valdes till styrelsens ordförande.

· Det beslutades om ett styrelsearvode om totalt 180 000 kr, varav
60 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kronor
till övriga ledamöter.

· Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett
auktoriserade revisorn Johan Eklund till huvudansvarig revisor.

· Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet
av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande
årsstämma besluta om nyemission av aktier med en sammanlagd volym om
högst 10 %. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall,
kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Oskar Wigsén, Business Manager

Sydsvenska Hem AB (publ)

+46 8 402 53 82

Sara Williamson, IR-kontakt

Sydsvenska Hem AB (publ)

+46 8 402 53 94

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt
äger en fastighetsportfölj i västra Skåne. Bolaget bildades i
december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och
offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 22 000 kvadratmeter i
uthyrningsbar yta, fördelat över 5 förvaltningsobjekt och är idag
fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars
2016 och den sista fastigheten tillträddes 1 mars 2019. Bolaget
förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier
handlas på Spotlight Stock Market sedan den 2 oktober 2016.

Sydsvenska Hem AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sydsvenska-hem/r/kommunike-fran-arsstamma-den...
https://mb.cision.com/Main/14154/3068038/1217563.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.