Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

TargetEveryOne: Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB (publ) unät SpectrumOne AB (publ)

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) unät SpectrumOne AB (publ),
556526-6748, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16
mars 2020 kl. 10.00 på bolagets kontor, Kungsgatan 60, 1 tr. i
Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 10 mars 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 10 mars 2020
skriftligen till TargetEveryOne AB, Kungsgatan 60, 1 tr, 112 22
Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till
info@spectrumone.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 10 mars 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.targeteveryone.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress. Bolagets hemsida kommer inom
kort att bytas till www.spectrumone.com där fullmaktsformuläret
kommer att hållas tillgängligt i samband med bytet av hemsidan.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 177 444 961 stycken.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga
styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta
beslut om nyemission av högst 8 333 334 aktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Vidare föreslår styrelsen att extra
bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram
till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär
utgivande av, högst 66 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionsbeslut av aktier och
emissionsbeslut av teckningsoptioner med anledning av detta
bemyndigande skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemissionsbeslut av aktier och emissionsbeslut av teckningsoptioner
med anledning av detta bemyndigande skall kunna utnyttjas för att
fullgöra de transaktioner som bolaget beskrivit i ett pressmeddelande
som publicerades 2020-02-17. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut
om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med
apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 60, 1 tr. i
Stockholm samt på bolagets hemsida www.targeteveryone.com senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Bolagets hemsida kommer inom kort att
bytas till www.spectrumone.com där fullständigt förslag till beslut
samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt i samband med
bytet av hemsidan.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i februari 2020

TargetEveryOne AB (publ) unät SpectrumOne AB (publ)

STYRELSEN

For further information contact:
Hosni Teque-Omeirat
CEO
+46 70 225 18 77
hosni@spectrumone.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
ca@mangold.se
www.mangold.se

About TargetEveryone

TargetEveryone is a MARTECH company, enabling our clients to
streamline their 1-1 digital marketing, content and experiences
within one SaaS online platform. Our unique solution makes marketeers
able to easily target exactly the customers they want, and
communicate with them in the channels they prefer, to maximize ROI.
Our clients can easily segment their customers based on CRM data,
market data and transactional data. Further, they can use a campaign
editor to quickly build campaigns, and distribute these through our
multichannel distribution system either by Email, SMS or SMS landing
pages. TargetEveryone's headquarter is in Oslo, with branch office in
Sweden. TargetEveryone is listed on Nasdaq First North Growth Market
in Stockholm and Merkur Market in Oslo.

www.targeteveryone.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/targeteveryone/r/kallelse-till-extra-bolagsst...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.