Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Taurus Energy: Kvartalsredogörelse Q1 Taurus Energy AB (publ)

Första kvartalet sept - nov 2019

Koncernen

Intäkter under första kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, -1 721 (-1700) kSEK

Moderbolaget

Intäkter under första kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, - 1 614 (-1 484) kSEK

Perioden september 2019 - november 2019

Koncernen

· Nettoomsättning under perioden september 2019- november 2019
uppgick till - (-) kSEK

· Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 2 (-) kSEK
· Resultat före skatt -1 721 (-1 700) kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 9 365 (16 577) kSEK vid periodens
slut.

· Likvida medel uppgick till 366 (6 754) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

· Nettoomsättning under perioden september 2019- november 2019
uppgick till - (-) kSEK

· Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 2 (-) kSEK
· Resultat före skatt -1 614 (-1 484) kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 35 441 (41 783) kSEK vid periodens
slut.

· Likvida medel uppgick till 327 (6 446) kSEK vid periodens slut.
Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för första kvartalet 2019/2020 uppgick före
skatt till -1 721 kSEK eller -0,02 kr per aktie. Antal utestående
aktie per den 30 november 2019 var 4 460 112 A-aktier och 88 216 606
B-aktier, totalt 92 676 718 aktier, samt 1 000 000 utestående
teckningsoptioner.

VD-kommentar

Vi vill återigen tacka gamla och nytillkomna aktieägare för visat
förtroende i emissionen. Vi ser fram emot fortsatt utveckling av både
produkter och strategiska samarbeten för att positionera Taurus som
global teknikleverantör inom avancerad etanolproduktion. Teknologin
fungerar och med nya tydliga politiska styrmedel för den gröna
energiomställningen i ryggen ser vi ljust på framtiden.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har en patentportfölj om ca 70 patent
och patentansökningar som ett 20-tal internationellt erkända forskare
har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs
mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

Lantmännen omvandlar 1 737 000 aktier från serie A till serie B

Lantmännen ek. för. (reg. nr. 769605-2856) begärde under perioden
omvandling av 1 737 000 aktier i Taurus Energy AB från serie A till
serie B. Omvandlingen skedde för att ändra Lantmännens röststyrka i
Bolaget i syfte att återge Taurus Energy AB sin status som SME (Small
and Medium Sized Enterprise) enligt EU:s definition och därmed
underlätta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Företrädesemission av units

Styrelsen för Taurus Energy beslutade den 21 oktober 2019, villkorat
av godkännande vid årsstämman den 20 november 2019, att genomföra en
företrädesemission av högst 46 338 359 units ("Företrädesemissionen")
i syfte att bland annat fortsätta utvecklingen av Bolagets produkt
XyloFerm®. En (1) unit innehåller två (2) B-aktier och en (1)
teckningsoption av serie 2019/2021 (TO 3 B) ("Unit"). Villkoren i
Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget,
oavsett aktieslag, berättigar till en (1) uniträtt och två (2)
uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till en
teckningskurs om 0,48 SEK per Unit. Vid fullteckning i
Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,2 MSEK före
emissionskostnader, vilka bedöms till cirka 3,5 MSEK. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare
mellan cirka 11,1 MSEK och cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 26
november - 11 december 2019. Företrädesemissionen omfattas sammanlagt
till 50 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. I
samband med Företrädesemissionen har Taurus Energy upptagit ett
kortfristigt lån om 1 MSEK.

Ny leverantör avseende likviditetsgaranti

Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant
för Taurus B-aktie på Spotlight Stock Market. Bolagets aktie kommer
genom likviditetsgaranten ha handelsposter tillgängliga på både köp-
och säljsidan i orderboken. Likviditetsgarantin ämnar till att skapa
en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie samt ger möjlighet till en
förbättrad handelsvolym i aktien.

Uppdraget påbörjades den 22 november 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelse och ledning ingår teckningsförbindelser

Fredrik Weschke (VD), Per Jansson (styrelseordförande) och Bengt Olof
Johansson (styrelseledamot) ingick 6 december avtal med Taurus Energy
om att teckna sammanlagt 180 000 units i den pågående
företrädesemissionen i Bolaget. Förbindelserna motsvarar totalt 360
000 B-aktier och 180 000 teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3
B).

Företrädesemission avslutad

Den 11 december 2019 avslutades teckningsperioden i Taurus Energy
Aktiebolag (publ)s företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades
till totalt 70,29 procent där cirka 51,27 procent tecknades med stöd
av uniträtter och cirka 19,03 procent tecknades utan stöd av
teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka
15,6 MSEK före emissionskostnader.

Antalet aktier ökar från 92 676 718 till 157 822 698 när units
omvandlats till nyemitterade B-aktier. Efter att Företrädesemissionen
registreras kommer det finnas 2 723 112 A-aktier och 155 099 586
B-aktier i Taurus Energy. Efter registreringen av
företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 9 469
361,88 SEK.

Enligt vad som angivits i memorandumet (publicerat 25 nov 2019) kommer
perioden för utnyttjande av teckningsoptioner ske mellan 1 mars - 16
mars 2021. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs
Bolaget mellan 7,8 och 15,6 MSEK, beroende på teckningskurs.

Energimyndigheten

Energimyndigheten avslog Bolagets ansökan om medel för utveckling av
arabinosjäsning. Bolaget har för avsikt att uppdatera ansökan enligt
återkoppling och försöka igen vid nästa utlysning.

Bolaget har tecknat avtal med ett konsultbolag för att avlasta
Bolagets forskare i arbetet med ansökningar om forsknings- och
utvecklingsmedel.

FDA

Bolaget har efter periodens utgång mottagit frågor från FDA gällande
ansökan om marknadsgodkännande för XyloFerm som foderkomponent.
Bolagets forskare arbetar med förtydliganden medan Bolagets
regulatoriska konsult arbetar för att få till ett personligt möte med
granskarna.

Utvärderingsprojekt

Det tidigare nämnda utvärderingsprojektet tillsammans med ett franskt
förbehandlingsföretag har, trots goda resultat i den initiala
utvärderingen, pausats p.g.a. utgiftsstopp hos mottagande part.
Taurus Energys erbjudande kommer att kvarstå enligt skickad offert
när mottagaren är redo.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 20 april 2020.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454
74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/taurus-energy/r/kvartalsredogorelse-q1-taurus...
https://mb.cision.com/Main/11539/3011655/1176594.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.