Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-25

Taurus Energy: Offentliggörande av Memorandum

Styrelsen för Taurus Energy Aktiebolag (publ) ("Taurus" eller
"Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet")
med anledning av företrädesemissionen av units bestående av B-aktier
och teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B)
("Teckningsoptioner") ("Företrädesemissionen") som beslutades av
bolagsstämman den 20 november 2019.

Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt
anmälningssedlar kommer finnas att tillgå på Taurus hemsida
(www.taurusenergy.eu) och Mangold Fondkommission ABs (www.mangold.se)
respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till en
(1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit
till en teckningskurs om 0,48 SEK per unit.

En unit innehåller två (2) aktier och en (1) vederlagsfri
Teckningsoption.

Företrädesemissionen är säkerställd till 50 procent via
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget
till en teckningskurs som uppgår till 70 procent av den volymviktade
genomsnittskursen (dock lägst 0,24 SEK och högst 0,48 SEK), i Taurus
B-aktie på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan
utnyttjandeperioden. Utnyttjande av Teckningsoptioner sker 1 mars -
16 mars 2021. Teckningsoptionerna kommer handlas på Spotlight Stock
Market från och med det att omvandling av units sker till och med 14
mars 2021.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i
Företrädesemissionen var den 22 november 2019.

Teckningsperioden löper från 26 november till och med 11 december
2019.

Handel i uniträtter sker på Spotlight Stock Market under perioden 26
november - 9 december 2019.

Handel i betald tecknad unit kommer ske från den 26 november fram till
dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske runt vecka 2 2020.

Handel i Teckningsoptioner sker på Spotlight Stock Market från dess
att omvandling av units sker (omkring vecka 3) fram till och med 14
mars 2021.

Teckningsperiod för utnyttjade av Teckningsoptionerna löper från 1
mars till och med 16 mars 2021.

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Taurus cirka 22,2
MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 46
338 359 units, motsvarande 92 676 718 B-aktier och 46 338 359
B-aktier. Emissionen är garanterad till 50 procent genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är projektledare och emissionsinstitut i
samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal
rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Taurus Energy Aktiebolag (publ). Inbjudan till berörda
personer att teckna units i Taurus kommer endast att ske genom det
Memorandum som Taurus offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller
kommer att vidtas, av Taurus för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras
eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller
annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är
tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier
har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Taurus
och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. För fullständiga
villkor, anvisningar och ytterligare information om
Företrädesemissionen och Bolaget hänvisas till det Memorandum som
Bolaget kommer offentliggöra omgående. Memorandumet kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets webbplats www.taurusenergy.eu och på Mangold
Fondkommission ABs webbplats www.mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB (publ), 0704 54 74 69,
info@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att
kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som
ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus
är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/taurus-energy/r/offentliggorande-av-memorandu...
https://mb.cision.com/Main/11539/2971839/1149696.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.