Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-20

tbd30 AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MARS - JULI 2021

Q4 (maj - juli) Helår (mars - juli)
Likvida medel och kortfristiga 851,5 Mkr 851,5 Mkr
placeringar
Eget kapital 790,4 Mkr 790,4 Mkr
Rörelsens kostnader -6,7 Mkr -10,1 Mkr
Resultat efter skatt -6,7 Mkr -10,1 Mkr
Resultat per aktie baserat på -1,23 kr -2,37 kr
genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie baserat på -0,64 kr -0,96 kr
antal aktier vid periodens
slut

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Emission av C-aktier ökade det egna kapitalet med 10,0 Mkr, varav aktiekapital 25 Tkr
  • Bolaget noterades på Nasdaq OMX Stockholms huvudlista i segmentet för SPAC-bolag den 24 juni 2021
  • Bolaget emitterade vid noteringen 8 400 000 A-aktier (inklusive övertilldelningsoption) till en emissionskurs om 100 SEK, och varje A-aktie gav rätt till en vederlagsfri teckningsoption som särnoterades den 2 augusti (fyra av dessa teckningsoptioner ger rätt att teckna en A-aktie för 115 SEK). Därtill tilldelas varje A-aktie som röstar ja till föreslaget förvärv på extra bolagstämma en ytterligare vederlagsfri teckningsoption. Aktiekapitalet ökade genom emissionen med 2,1 Mkr.
  • Carnegie Investment Bank AB (publ) utförde stabiliseringsåtgärder i sin roll som stabiliseringsansvarig under perioden 24 juni - 19 juli och återköpte av 34 065 A-aktier vilket har offentliggjorts genom sedvanliga pressmeddelanden
  • Bolaget deponerade det fulla emissionsbeloppet, efter utförda stabiliseringsåtgärder, om 836,6 Mkr på ett spärrat bankkonto hos DNB med Nordic Trustee som agent för Bolagets A-aktieägare
  • Aktiekursen sedan noteringen har varit i snitt 100,35 och uppgick per 31 juli till 100,5
  • Caesar Gezelius tillsattes som CFO

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HELÅRET

  • Bolaget emitterade under Q3 B-aktier och teckningsoptioner vilket ökade det egna kapitalet med 20,5 Mkr, varav aktiekapital 0,5 Mkr. Härutöver ingicks avtal om kreditfacilitet med Bolagets sponsorer.
  • Ingrid Bonde utsågs till styrelseordförande och Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist, Lars Wedenborn och Anders Böös utsågs till styrelseledamöter
  • Anders Lönnqvist tillsattes som VD

För fullständig bokslutskommuniké, se bilaga.

För mer information, vänligen kontakta:

Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Denna information är sådan information som tbd30 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av tbd30 ABs (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Författare Cision