Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-26

tbd30 AB: tbd30 DELÅRSRAPPORT Q1 AUGUSTI - OKTOBER

augusti - oktober 31 juli 2021
Likvida medel och kortfristiga 842,6 Mkr 851,5 Mkr
placeringar
Eget kapital 786,6 Mkr 790,4 Mkr
Rörelsens kostnader -3,5 Mkr Inga jämförelsetal
Resultat efter skatt -3,8 Mkr Inga jämförelsetal
Resultat per aktie baserat på -0,36 kr Inga jämförelsetal
genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie baserat på -0,36 kr Inga jämförelsetal
antal aktier vid periodens
slut

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Per bolagsstämmans beslut genomförde bolaget en minskning av aktiekapitalet med 8 516 kronor genom indragning av 34 065 A-aktier som var i bolagets ägo, till 2,6 Mkr
  • Per bolagsstämmans beslut återställde bolaget aktiekapitalet genom en fondemission om 8 516 kronor och ökade därmed aktiekapitalet till 2,6 Mkr

VD-KOMMENTAR:

"tbd30 är nu inne i en intensiv sökprocess. Bolagets oberoende styrelseledamöter har godkänt en av ledningen upprättad utvärderingsmetodik som följer de investeringskriterier som kommunicerades i prospektet inför noteringen i juni. Denna metodik används för att först sålla och därefter utvärdera potentiella målbolag. Vi är också glada att ha knutit till oss William Odlander som investeringsansvarig, från EQT och tidigare Dustin, för att accelerera investeringsprocessen.

Kort sagt söker tbd30 efter nordiska bolag verksamma inom affärstjänster, som har en skalbar affärsmodell och som kan tas till börsen genom en så kallad reverse merger.

Genom tbd30 kan ett potentiellt målbolag erbjudas tillgång till investerare för att förstärka en fortsatt tillväxt, samt till vår styrelses långa erfarenhet av att utveckla bolag i publik miljö. Tillsammans med det potentiella målbolagets befintliga ägare hoppas vi kunna tillföra marknaden ett spännande bolag med goda tillväxtmöjligheter."

Anders Lönnqvist
VD

För fullständig delårsrapport, se bilaga.

För mer information, vänligen kontakta:

Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Denna information är sådan som TBD30 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av TBD30 AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Författare Cision