Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-25

tbd30 AB: tbd30 offentliggör bolagsbeskrivning samt meddelar att bolaget ansökt om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

OFFENTLIGGÖRANDE AV BOLAGSBESKRIVNING
tbd30 AB ("tbd30" eller "Bolaget") har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. tbd30:s aktie handlas för närvarande på Nasdaq Stockholm. I samband med Bolagets förvärv av Spolargruppen Sverige AB har Bolaget ansökt om avnotering av dess aktier samt dess noterade teckningsoptioner av serie 2021:2 från Nasdaq Stockholm och notering av dessa på Nasdaq First North Growth Market. Beräknad första dag för handel med Bolagets A-aktier och teckningsoptioner av serie 2021:2 på Nasdaq First North Growth Market är den 29 april 2022.

Bolagsbeskrivning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.tbd30.se.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande av teckning av Bolagets aktier eller andra finansiellt instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Nasdaq Stockholm har, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, meddelat att tbd30 uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market.

ANSÖKAN OM UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
Bolaget meddelar också att det per dagen för detta pressmeddelande har lämnat in en ansökan till Nasdaq Stockholm AB om upptagande till handel av dess A-aktier samt teckningsoptioner (2021:2 och 2021:3, även benämnda 1A respektive 2A) på Nasdaq First North Growth Market.

UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTION 2021:3
Under förutsättning av att Bolaget slutför förvärvet av Spolargruppen Sverige AB kommer Bolaget att, i enlighet med de åtaganden som gjordes i samband med tbd30:s notering under 2021, utge teckningsoptioner av serie 2021:3 till innehavare av A-aktier som kvarstår efter den extra bolagsstämman som hölls den 19 april 2022, dvs. beaktat A-aktier som utgår genom inlösen men exklusive A-aktier som tillkommer genom förvärvet och på extra bolagsstämman godkända emissioner av nya aktier. Det antal A-aktier som, efter ovan nämnda inlösen, således berättigar till erhållande av teckningsoption 2021:3 uppgår till 7 122 145 aktier. Varje sådan A-aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsoption av serie 2021:3, där fyra (4) teckningsoptioner berättigar till nyteckning av en aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoption av serie 2021:3 är måndagen den 2 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel med rätt att erhålla sådan teckningsoption är torsdagen den 28 april 2022. Genomförande av Bolagets utgivande av teckningsoption 2021:3 villkoras av att Bolaget slutför förvärvet av Spolargruppen Sverige AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av tbd30 AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Författare Cision