Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-25

TC Tech Sweden AB (publ): CIMON Acquisition AB meddelar utfall av budpliktserbjudandet till aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ)

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Budbolaget CIMON Acquisition AB ("CIMON Acquisition") lämnade den 5 juli 2022 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) ("TCTECH") i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar ("Erbjudandet"). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 24 augusti 2022. Efter utgången av acceptperioden innehar CIMON Acquisition cirka 85,2 procent av aktierna och rösterna i TCTECH.

När Erbjudandet lämnades innehade CIMON Acquisition, tillsammans med närstående, totalt 18 304 313 aktier i TCTECH, motsvarande cirka 72,1 procent av antalet aktier och röster i TCTECH. Efter Erbjudandets offentliggörande har CIMON Acquisition förvärvat ytterligare totalt 60 877 aktier i transaktioner på Nasdaq First North Growth Market, motsvarande cirka 0,2 procent av antalet aktier och röster.

Fram till och med den 24 augusti 2022 hade 3 260 771 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 12,8 procent av antalet aktier och röster i TCTECH. Närståendeinnehavet om 122 214 aktier har även förvärvats av CIMON Acquisition i samband härmed. CIMON Acquisition innehar därmed totalt 21 625 971 aktier i TCTECH, motsvarande cirka 85,2 procent av aktierna och rösterna.

Utbetalning av vederlag har genomförts vid ett tillfälle under acceptfristen till de aktieägare som accepterat Erbjudandet före den 11 augusti 2022. För övriga aktieägare som har accepterat Erbjudandet som ännu inte har fått utbetalning av vederlag kommer utbetalning att påbörjas den 29 augusti 2022.

CIMON Acquisition har för avsikt att förvärva fler aktier i TCTECH och för det fall CIMON Acquisition blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i TCTECH avser CIMON Acquisition att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i TCTECH. I samband härmed avser CIMON Acquisition verka för att TCTECH:s aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. 

Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till CIMON Acquisition i Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Mattisson, +46 70 855 34 34, peter.mattisson@cimon.se

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 klockan 13:30.

www.cimonacquisition.se

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. CIMON Acquisition AB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH
Tel: 0708-55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 augusti 2022 13.30 CET. 

Författare Cision