Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-17

TC Tech Sweden AB (publ): TC TECHs företrädesemission kraftigt övertecknad - Tecknades till 223 procent

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG,
KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

TC TECH Sweden AB (publ) ("TC TECH" eller "Bolaget") offentliggör idag
utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
("Företrädesemissionen") vars teckningsperiod löpte ut den 12
december 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen
tecknades till 223,4 procent. Bolagets styrelse har beslutat att
nyttja möjligheten till övertilldelning och TC TECH tillförs därmed
totalt 40 MSEK före emissionskostnader och kvittning om 10,7 MSEK.

Totalt tecknades 2 097 981 aktier med stöd av teckningsrätter,
motsvarande 97,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande 44 699
aktier, motsvarande 2,1 procent av Företrädesemissionen, har
tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Genom styrelsens beslut att utnyttja möjligheten till övertilldelning
har ytterligare 715 000 aktier tecknats och tilldelats, motsvarande
10,0 MSEK.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet.
Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter
sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive
tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.
Besked om tilldelning av aktier inom övertilldelningen kommer att
meddelas dem som tilldelats aktier på separat avräkningsnota.
Meddelande utgår endast till de parter som erhållit tilldelning.

De som tecknat inom ramen för den ordinarie Företrädesemissionen
kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier) och de som tilldelats
aktier i övertilldelningen kommer erhålla en separat BTA. Efter att
Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer båda
typerna av BTA att bokas om till stamaktier. De nya aktierna beräknas
tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 1, 2019.

Genom Företrädesemissionen och övertilldelningen kommer Bolagets
aktiekapital att öka med 228 614,40 till 1 257 101,04 SEK. Antalet
aktier kommer att öka med 2 857 680 aktier till 15 713 763 aktier.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till TC TECH i samband med Företrädesemissionen
är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till TC TECH
är Advokatfirman Delphi.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 17 december 2018 18.00 CET.

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för
replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för
verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som
gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner
material. TC TECH's teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget
har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates
(LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan
bakom bildskärmar. TC TECH's system möjliggör bildskärmar som är
tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH's aktie är noterad på Nasdaq First North. Arctic Securities
AS, filial Sverige är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i TC TECH. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i TC TECH kommer endast att ske
genom det prospekt som Bolaget offentliggjort. Detta pressmeddelande
får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, ("Securities
Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan
delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt
undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-tech-sweden-ab--publ-/r/tc-techs-foretrades...
https://mb.cision.com/Main/13421/2702508/964832.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.