Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Telia Company: Välkommen till Telia Companys årsstämma 2020

Pressmeddelande 2020-02-25

Telia Company AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 2 april 2020
klockan 14.00 på Lilla Cirkus, Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45 i
Stockholm. Dörrarna öppnas klockan 13.00. Kaffe serveras före
stämman.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

· vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken fredagen den 27 mars 2020, och

· anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 27
mars 2020.

Anmälan om deltagande kan ske

· skriftligen till Telia Company AB, "Årsstämma 2020", c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

· per telefon 08-402 90 50 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00,
eller

· via Telia Companys webbplats www.teliacompany.com (endast
privatpersoner).

Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt,
i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier och ombud

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (inklusive finska
aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos
Euroclear Finland Oy) måste, för att ha rätt att delta i stämman,
genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så
att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken fredagen den 27 mars 2020. Sådan registrering kan vara
tillfällig. Aktieägare rekommenderas att underrätta sin förvaltare om
detta i god tid.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt
för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats
www.teliacompany.com. Om en fullmakt utfärdats av en juridisk person
ska en kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte
finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen
bifogas. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget
tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 27 mars 2020.

Föreslagen dagordning

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för 2019. I anslutning härtill
redovisning av styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer avseende
styrelsens arbete under 2019 och anförande av tillförordnad vd och
koncernchef Christian Luiga

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019

8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och
vd för förvaltningen under 2019

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
stämman ska välja

11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
12. Val av styrelseledamöter
12.1 Ingrid Bonde
12.2 Rickard Gustafson
12.3 Lars-Johan Jarnheimer
12.4 Jeanette Jäger
12.5 Nina Linander
12.6 Jimmy Maymann
12.7 Anna Settman
12.8 Olaf Swantee
12.9 Martin Tivéus

13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
13.1 Lars-Johan Jarnheimer, ordförande
13.2 Ingrid Bonde, vice ordförande

14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Beslut om arvode till revisor
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
17. Val av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp
och överlåtelse av egna aktier

20. Beslut om
a) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2020/2023, och
b) överlåtelse av egna aktier

21. Beslut om
a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och
b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

22. Beslut om aktieägarförslag från Carl Axel Bruno
23. Beslut om aktieägarförslag från Thorwald Arvidsson (a) och (b)
Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen består av följande personer: Daniel Kristiansson,
ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder),
Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Javiera Ragnartz (SEB
Fonder), som samtliga valdes vid årsstämman 2019, samt styrelsens
ordförande.

Valberedningen föreslår följande:

· Punkt 1 - Ordförande på stämman: Advokat Wilhelm Lüning.
· Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter: För tiden till slutet av
årsstämman 2021, nio (9) ledamöter.

· Punkt 11 - Arvode till styrelseledamöterna: Arvode till
styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska
utgå med 1 890 000 kronor till ordföranden (2019: 1 825 000 kronor),
med 890 000 kronor till vice ordföranden (2019: 860 000 kronor) och
med 630 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter
(2019: 610 000 kronor). Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i
styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 285 000 kronor
(2019: 275 000 kronor) och till övriga ledamöter i revisions- och
hållbarhetsutskottet med 165 000 kronor var (2019: 150 000 kronor),
till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 75 000 kronor
(2019: 70 000 kronor) och till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet med 55 000 kronor (2019: 50 000 kronor).

· Punkt 12 - Val av styrelseledamöter: Omval av Rickard Gustafson,
Lars-Johan Jarnheimer, Nina Linander, Jimmy Maymann, Anna Settman,
Olaf Swantee och Martin Tivéus. Nyval av Ingrid Bonde och Jeanette
Jäger.

Ingrid Bonde är född 1959. Hon är styrelseordförande i Alecta,
Apoteket AB och Hoist Finance och styrelseledamot i Loomis AB och
Securitas AB. Hon är ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning
och ordförande i Klimatpolitiska Rådet. Dessförinnan var hon
finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, vd
och koncernchef för AMF, generaldirektör på Finansinspektionen,
överdirektör på Riksgäldskontoret och finanschef på SAS. Hon är
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Jeanette Jäger är född 1969. Hon är vd för Bankgirot och
styrelseledamot i ICA-gruppen. Dessförinnan har hon haft flera
ledande befattningar på Tieto. Hon har även varit produkt- och
marknadsdirektör på TDC. Hon har studerat företagsekonomi vid
Stockholms Universitet.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till
styrelseledamöter samt valberedningens motiverade yttrande finns
tillgänglig på Bolagets webbplats, www.teliacompany.com.

· Punkt 13 - Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen:
Omval av Lars-Johan Jarnheimer till ordförande och val av Ingrid
Bonde till vice ordförande.

· Punkt 14 - Antalet revisorer och revisorssuppleanter: Bolaget ska,
för tiden till slutet av årsstämman 2021, ha ett (1) revisionsbolag
som revisor.

· Punkt 15 - Arvode till revisor: Arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

· Punkt 16 - Val av revisor: Val av revisionsbolaget Deloitte AB (i
enlighet med revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation).

· Punkt 17 - Val av valberedning samt beslut om instruktion för
valberedningen: Valberedningen föreslår att medlemmarna av
valberedningen fram till årsstämman 2021 ska vara: Daniel
Kristiansson, ordförande (svenska staten), Jan Andersson (Swedbank
Robur Fonder), Patricia Hedelius (AMF Försäkring och AMF Fonder) och
Javiera Ragnartz (SEB Fonder).

Gällande instruktionen för valberedningen föreslår valberedningen i
huvudsak följande:

Valberedningen ska bestå av fyra (4) till sex (6) ledamöter. Fyra (4)
ordinarie ledamöter ska representera de aktieägare som vid
månadsskiftet som infaller närmast 30 dagar innan utfärdandet av
kallelsen till årsstämman är de fyra (4) röstmässigt största ägarna
och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet ("Nominerande
Aktieägare"). Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna i
sitt fria val utse en (1) eller två (2) ytterligare adjungerande
ledamöter. Styrelseordföranden kan utses till adjungerande ledamot.
Valberedningens ordinarie ledamöter utses på årsstämman för en period
som sträcker sig till nästa årsstämma.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman,
antalet styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter i styrelsen. De ska vidare föreslå styrelsearvode uppdelat
mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell
ersättning för utskottsarbete. Vidare ska, i förekommande fall,
förslag till val och arvodering av revisor lämnas.

Valberedningen ska lämna förslag till ledamöterna för påföljande års
valberedning samt ange namnen på de Nominerande Aktieägare som de
representerar. Valberedningen ska årligen utvärdera instruktionen och
vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 8 - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 2,45
kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om 1,22
kronor respektive 1,23 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara den 6
april 2020 och för den andra utbetalningen den 23 oktober 2020. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear
Sweden genomföra den första utbetalningen den 9 april 2020 och den
andra utbetalningen den 28 oktober 2020.

Punkt 18 - Riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande riktlinjer
för ersättning till koncernledningen. Med koncernledning avses
koncernchefen och övriga medlemmar i ledningsgruppen som rapporterar
direkt till koncernchefen. Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya
riktlinjer har antagits av årsstämman och gäller maximalt i fyra år.
En framgångsrik implementering av riktlinjerna säkerställer att
Bolaget kan attrahera och behålla de bästa individerna som
verksamheten behöver för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås
och tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållba...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.