Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

TEONE-ME: Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB (publ) unät SpectrumOne AB (publ)

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) unät SpectrumOne AB (publ), 556526-6748,
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 mars 2020 kl. 10.00 på
bolagets kontor, Kungsgatan 60, 1 tr. i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10
mars 2020, och
· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 10 mars 2020 skriftligen till
TargetEveryOne AB, Kungsgatan 60, 1 tr, 112 22 Stockholm. Anmälan kan också
göras per e-post till info@spectrumone.com. I anmälan ska uppges fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara genomförd senast tisdagen den 10 mars 2020, vilket innebär att
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har
angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.targeteveryone.com
och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin
adress. Bolagets hemsida kommer inom kort att bytas till www.spectrumone.com där
fullmaktsformuläret kommer att hållas tillgängligt i samband med bytet av
hemsidan.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 177 444 961 stycken.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att
under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av högst
8 333 334 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare
föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att
under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av,
högst 66 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Nyemissionsbeslut av aktier och emissionsbeslut av
teckningsoptioner med anledning av detta bemyndigande skall kunna utnyttjas vid
ett eller flera tillfällen.

Nyemissionsbeslut av aktier och emissionsbeslut av teckningsoptioner med
anledning av detta bemyndigande skall kunna utnyttjas för att fullgöra de
transaktioner som bolaget beskrivit i ett pressmeddelande som publicerades 2020
-02-17. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och
biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för
stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 60, 1 tr. i Stockholm samt på
bolagets hemsida www.targeteveryone.com senast två veckor före bolagsstämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagets
hemsida kommer inom kort att bytas till www.spectrumone.com där fullständigt
förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt i
samband med bytet av hemsidan.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar
i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i februari 2020

TargetEveryOne AB (publ) unät SpectrumOne AB (publ)

STYRELSEN

For further information contact:
Hosni Teque-Omeirat
CEO
+46 70 225 18 77
hosni@spectrumone.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
ca@mangold.se
www.mangold.se

About TargetEveryone

TargetEveryone is a MARTECH company, enabling our clients to streamline their 1
-1 digital marketing, content and experiences within one SaaS online platform.
Our unique solution makes marketeers able to easily target exactly the customers
they want, and communicate with them in the channels they prefer, to maximize
ROI. Our clients can easily segment their customers based on CRM data, market
data and transactional data. Further, they can use a campaign editor to quickly
build campaigns, and distribute these through our multichannel distribution
system either by Email, SMS or SMS landing pages. TargetEveryone´s headquarter
is in Oslo, with branch office in Sweden. TargetEveryone is listed on Nasdaq
First North Growth Market in Stockholm and Merkur Market in Oslo.

www.targeteveryone.com

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/496645

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.