Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Terranet AB: Kommuniké från årsstämman i TerraNet

Årsstämman 2020 i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget")
hölls idag den 15 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande
beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i TerraNet samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt
årets resultat, totalt 6 747 063 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan
styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett
registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att ersättning till envar icke anställd
styrelseledamot ska utgå med följande belopp:

· 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
· 100 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Novak och Michel Roig. Karolina
Bjurehed, Arne Hansson, Claes Lachmann samt Anders Rantén valdes till
nya ledamöter. Anders Rantén valdes som ny styrelseordförande. Conny
Larsson, Peter Janevik och Pär-Olof Johannesson ställde inte upp för
omval.

Deloitte AB omvaldes som revisor för Bolaget. Deloitte AB har meddelat
att auktoriserade revisorn Richard Peters kommer fortsätta vara
huvudansvarig.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital samt
företrädesemission av units beslutade årsstämman, i enlighet med
styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för
aktiekapital och antal aktier. Det beslutades att aktiekapitalet ska
vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor samt att
antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att minska
Bolagets aktiekapital med 30 301 591,80 kronor från 50 502 653 kronor
till 20 201 061,20 kronor för överföring till fritt eget kapital.
Minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Skälet för minskningen av Bolagets aktiekapital är att förbättra
relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet samt att
möjliggöra en sänkning av kvotvärdet för Bolagets aktier för att
kunna genomföra företrädesemissionen av units.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan ett
tillståndsförfarande eftersom aktiekapitalet ökas genom
företrädesemissionen. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet
ökas med högst 40 402 122,40 kronor (efter genomförd minskning enligt
ovan). Minskningen innebär att aktiekapitalet minskas med 30 301
591,80 kronor. Efter åtgärderna uppgår aktiekapitalet således till
minst 50 502 653 kronor.

Företrädesemission av units

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av
B-aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för
Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen består av högst 101 005
306 nya B-aktier och högst 151 507 959 teckningsoptioner fördelat på
tre serier.

Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 20 maj 2020
berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till
teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,80 SEK per unit.
En (1) unit består av två (2) nyemitterade B-aktier, en (1)
teckningsoption av serie 1, en (1) teckningsoption av serie 2 samt en
(1) teckningsoption av serie 3. Företrädesemissionen består av högst
50 502 653 units. Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, motsvarande
0,40 SEK per aktie.

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka
med högst 40 402 122,40 SEK, från 20 201 061,20 SEK till 60 603
183,60 SEK. Aktiekapitalet om 20 201 061,20 SEK hänvisar till
TerraNets aktiekapital efter ovan beskrivning av den första
sänkningen av aktiekapitalet.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

För att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital efter den
genomföra företrädesemissionen av units beslutade årsstämman, i
enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser
för aktiekapital. Det beslutades att aktiekapitalet ska vara lägst 1
250 000 kronor och högst 5 000 000.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att minska
Bolagets aktiekapital med högst 59 088 104,01 kronor till lägst 1 262
566,33 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskningen
genomförs utan indragning av aktier. Minskningsbeslutet får
verkställas först efter Bolagsverket lämnat tillstånd för
minskningen.

Skälet för minskningen av Bolagets aktiekapital är att förbättra
relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet efter
genomförd företrädesemissionen enligt ovan. Styrelsen har bemyndigats
att, inom förslagets högsta belopp, fastställa minskningsbeloppet
till ett belopp varigenom kvotvärdet på Bolagets ska bli 0,01 kronor
(baserat på den aktiekapitalhöjning som kommer ske genom
företrädesemissionen).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen
besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna
B-aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse
från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport
och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om
nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst
i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets
flexibilitet för finansiering.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan
hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen samt fullständiga
förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.terranet.se
samt det prospekt som kommer att offentliggöras i anledning av
företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
Mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

OM TERRANET
TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat
förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). TerraNet har sitt
huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter
i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq
First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-ter...
https://mb.cision.com/Main/15517/3113335/1248697.pdf

Författare Cision News