Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Terranet AB: TerraNet genomför företrädesemission om 52,1 MSEK garanterad till 80 % för att stärka sin position inom av...

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Styrelsen i TerraNet Holding AB (publ) ("Terranet" eller "Bolaget")
har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2019,
beslutat att genomföra en nyemission av högst 32 582 356 B-aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande högst cirka
52,1 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,60 SEK per
B-aktie. Terranet har erhållit teckningsförbindelser och
emissionsgarantier om cirka 4,2 MSEK respektive cirka 37,5 MSEK,
motsvarande totalt 80 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelserna har lämnats av större ägare, styrelse och
ledning. Företrädesemissionen möjliggör för Bolaget att stärka sin
position inom avancerat förarstöd och självkörande fordon. För att
säkerställa finansieringsbehovet fram till att Företrädesemissionen
är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om 4 MSEK till
marknadsmässiga villkor.

Företrädesemissionen i sammandrag
· Företrädesemissionen omfattar högst 32 582 356 B-aktier med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning
i Företrädesemissionen tillförs Terranet cirka 52,1 MSEK före avdrag
för emissionskostnader.

· Den som på avstämningsdagen den 26 september 2019 är införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att
teckna nya B-aktier till teckningskursen 1,60 kronor per B-aktie.
Aktieägarna, oavsett aktieslag, erhåller en (1) teckningsrätt av
serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3)
teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av fyra (4)
B-aktier i Företrädesemissionen.

· Sista dag för handel i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North
Premier inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den
24 september 2019. Första dag för handel i Bolagets B-aktie på Nasdaq
First North Premier utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen
är den 25 september 2019.

· Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,60 SEK per
B-aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 38 procent
jämfört med stängningskursen för Terranets B-aktie på Nasdaq First
North Premier den 29 augusti 2019.

· Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Terranet (pre
money) om cirka 39,1 MSEK.

· Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från 2 oktober till
18 oktober 2019.

· Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på Nasdaq
First North Premier under perioden 2 oktober - 16 oktober 2019.

· Handel med betald tecknad aktie ("BTA") kommer att ske på Nasdaq
First North Premier från och med den 2 oktober 2019 fram till dess
att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket
förväntas ske vecka 46.

· Terranet har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,2 MSEK och
emissionsgarantier om cirka 37,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent
av Företrädesemissionen.

· Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att
tillföras cirka 52,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till
cirka 5,5 MSEK exklusive garantikostnader.

Bakgrund och motiv och användning av emissionslikviden

Terranet beslutade under 2018 att renodla sin verksamhet till att
uteslutande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon
med affärsidén att utveckla mjukvara till fordonstillverkare,
underleverantörer och andra aktörer inom transporttjänster för att
därigenom erhålla licensintäkter. Bolaget erbjuder även konsult- och
systemintegrationstjänster inom positionering och aktiv säkerhet.

Sedan beslutet om den nya strategiinriktningen fattades har Bolaget
arbetat koncentrerat med att inleda samarbeten med andra aktörer i
branschen, till exempel fordonstillverkare och leverantörer av system
för aktiv säkerhet, samt förfinat sin strategi för att överensstämma
med industrins utveckling och tidplan för lansering av självkörande
fordon.

I mars i år fick Terranet en order från den ledande
fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem för utveckling
av ett system för avancerad kommunikation fordon-till-fordon. I
augusti i år lades en ny beställning av kunden för nästa fas i
projektet.

I april i år bildade Terranet ett projektkonsortium tillsammans med
Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Lunds tekniska högskola och
ett Vinnova-finansierat projekt inleddes som syftar till förbättrad
positionering genom användande av radiosignaler. De viktigaste
teknologierna i projektet är 4G/5G, Massive MIMO (multiple input,
multiple output), SLAM (simultaneous localiation and mapping) och
maskininlärning. Projektet kommer att pågå till december 2022.

På Kista Mobility Week i juni i år demonstrerade Terranet sin
säkerhetslösning för så kallad vulnerable road users (VRU), det vill
säga fotgängare, cyklister och liknande utsatta trafikanter.
Demonstrationen visade hur man kan förse en motorcykel med en
positioneringsplattform och därigenom ge föraren en varningssignal
för ett utryckningsfordon som närmar sig i hög hastighet. Genom att
utnyttja mobiltelefoner kan samma lösning erbjudas till cyklister,
elskotrar och andra trafikanter.

Syftet med Företrädesemissionen är att kapitalisera Bolaget och
utvecklingen av verksamheten inom avancerat förarstöd och
självkörande fordon. Bolaget avser att använda emissionslikviden från
Företrädesemissionen, vilken vid full teckning förväntas att uppgå
till cirka 52,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, till
produktutveckling och leverans av kundprojekt; återbetalning av de
brygglån som upptagits under året; försäljning och administration,
där fokus kommer att ligga på försäljning av konsult- och
systemintegrationsuppdrag till befintliga och nya kunder, samt att
utveckla samarbeten med relevanta aktörer inom branschen; och till
allmänna företagsändamål.

Kommentar från Terranets VD, Pär-Olof Johannesson

"Terranet befinner sig i en intensiv period och jag hoppas att både
befintliga och nya aktieägare vill vara med på resan genom att delta
i denna nyemission. I fjärde och sista kvartalet 2018 fattades ett
strategiskt inriktningsbeslut att renodla Terranets verksamhet med
fokus på förädling av mjukvara för avancerat förarstöd och
självkörande fordon. Vi har sedan dess arbetat koncentrerat med att
inleda samarbeten med andra bolag i denna bransch, till exempel
fordonstillverkare och leverantörer av system för aktiv säkerhet.

Bolaget arbetar koncentrerat med att adressera fordonsbranschen med
ett produktfokus inom radiobaserad navigering och positionering samt
med ett geografiskt fokus på svensk och tysk bilindustri. Tidigare
under andra kvartalet etablerande Terranet ett fast driftsställe med
en säljagent i Stuttgart och vi har intensifierat samarbetet med ÅF
när det gäller både marknadsföring och produktutveckling. Under året
har vi även ingått ett projektkonsortium med Volvo Cars och AB Volvo
samt LTH inom 5G-lokalisering och även påbörjat ett leveransprojekt
med den ledande fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem
för tunga fordon.

Bolaget har nu också fördjupat diskussionerna med strategiska
plattformspartners samt breddat vårt sortiment och erbjudande med
systemintegrationslösningar inom aktiv fordonssäkerhet. Med medlen
från denna nyemission kommer vi att ha de finansiella resurserna för
att kunna bearbeta de potentiella kunder som finns, samtidigt som vi
fortsätter att utveckla vår teknologi. Med fokus på kundfinansierade
produktutvecklingsprojekt bygger vi upp en förfrågnings- och
offertstock samt orderbok inom aktiv fordonssäkerhet och
kollisionsvarning."

Företrädesemissionen
Terranets styrelse har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman
den 17 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 32 582
356 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Teckningskursen uppgår till 1,60 kronor per B-aktie, motsvarande en
rabatt om cirka 38 procent jämfört med stängningskursen för Terranets
B-aktie på Nasdaq First North Premier den 29 augusti 2019. Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Terranet cirka 52,1 MSEK
före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka
5,5 MSEK exklusive garantikostnader.

Den som på avstämningsdagen den 26 september 2019 är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna
nya B-aktier till teckningskursen 1,60 kronor per B-aktie.
Aktieägarna, oavsett aktieslag, erhåller en (1) teckningsrätt av
serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3)
teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av fyra (4)
B-aktier i Företrädesemissionen.

Sista dag för handel i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier
inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 24
september 2019. Första dag för handel i Bolagets B-aktie på Nasdaq
First North Premier utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen
är den 25 september 2019.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter av serie B ska ske
genom kontant betalning under tiden från och med den 2 oktober 2019
till och med den 18 oktober 2019. Handel med teckningsrätter av serie
B kommer ske på Nasdaq First North Premier under perioden 2 oktober -
16 oktober 2019.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital,
genom nyemission av högst 32 582 356 B-aktier, att öka med högst 32
582 356 SEK, till totalt 57 019 124 SEK, och antalet B-aktier i
Terranet kommer att öka från 21 306 500 B-aktier till totalt 53 888
856 B-aktier. Det totala antalet aktier kommer efter
Företrädesemissionen, förutsatt att den fulltecknas, uppgå till
totalt 57 019 124 aktier, och det totala antalet röster kommer uppgå
till 60 149 392 fördelat mellan 3 130 268 A-aktier och 53 888 856
B-aktier.

För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen
uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 57,1 procent av det
totala antalet aktier och 54,2 procent av det totala antalet röster i
Bolaget efter Företrädesemissionen förutsatt att den fulltecknas.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har
möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten
genom att sälja sina teckningsrätter av serie B.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Terranet har erhållit teckningsförbindelser...

Författare Cision News